Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

06MAGNA - Zawiadomienie w trybie Art 70 pkt 1 Ustawy o ofercie (58/2012)

06MAGNA - Zawiadomienie w trybie Art 70 pkt 1 Ustawy o ofercie (58/2012)
Share
d3fx2mx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie Art 70 pkt 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna ("Fundusz?) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 31 lipca 2012r. otrzymał od spółki Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace, zawiadomienie o następującej treści: "Ja niżej podpisany, działając w imieniu spółki Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace, Arch. Makariou III, 33, Frixos Court, 3rd floor, Flat/Office 33, 6017 Larnaca, Cypr (dalej zwanej "Zawiadamiającym") działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm. ? dalej "Ustawa"), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzenia w dniach 26-27 lipca 2012 r.
transakcji opisanych w niniejszym zawiadomieniu, stan posiadania przez Zawiadamiającego akcji spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), uległ zmianie w sposób opisany poniżej. Transakcje, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, obejmowały: 1. zbycie przez Zawiadamiającego, w dniu 26 lipca 2012 r., 4.400.000 akcji Spółki, stanowiących 5,07% kapitału zakładowego Spółki (dzielącego się na dzień transakcji na 86.737.149 akcji), dających prawo do 4.400.000 głosów, stanowiących 5,07% ogólnej liczby głosów; w wyniku przeprowadzenia tej transakcji udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się do 2,31%, 2. następnie objęcie przez Zawiadamiającego, w dniu 26 lipca 2012 r., 4.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę, dających prawo do objęcia 4.400.000 akcji Spółki serii E, a następnie objęcie przez Zawiadamiającego, w dniu 27 lipca 2012 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących Zawiadamiającemu, 4.400.000 akcji Spółki
serii E. Wskutek emisji przez Spółkę oraz objęcia przez Zawiadamiającego przedmiotowych akcji oraz objęcia akcji serii E przez drugiego posiadacza warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B, po dokonaniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 11.243.714,90 PLN (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.); przy uwzględnieniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na 112.437.149 akcji. W związku z tym objęte przez Zawiadamiającego nowe akcje serii E stanowić będą 3,91% kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu i dadzą prawo do łącznie 4.400.000 głosów, stanowiących 3,91% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 112.437.149 akcji i głosów w Spółce po podwyższeniu). Przed dokonaniem transakcji opisanych w niniejszym zawiadomieniu, Zawiadamiający posiadał 6.405.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 7,38% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 6.405.824 głosów, stanowiących
7,38% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 86.737.149 akcji i głosów w Spółce). Po dokonaniu transakcji opisanej w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający posiada 2.005.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 2,31% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 2.005.824 głosów, stanowiących 2,31% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 86.737.149 akcji i głosów w Spółce). Po rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający posiadać będzie 6.405.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 5,70% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 6.405.824 głosów, stanowiących 5,70% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 112.437.149 akcji i głosów w Spółce po podwyższeniu)." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA
(pełna nazwa emitenta)
06MAGNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
022 630 33 99 022 60 33 90
(telefon) (fax)
biuro@magnapolonia.com.pl www.magnapolonia.com.pl
(e-mail) (www)
1180087290 011140008
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jarosław Mikos Marcin Frączek Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx