Trwa ładowanie...
d3p6ecc
espi

08OCTAVA - Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji Oct...

08OCTAVA - Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji Octava NFI S.A. (10/2012)
Share
d3p6ecc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji Octava NFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. ("Fundusz", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 marca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh w związku z art. 362 § 1 pkt 5 ksh oraz na podstawie art. 12 Statutu Spółki, podjęło uchwałę nr 16/2012 w sprawie umorzenia akcji Spółki. Na podstawie ww uchwały nastąpi dobrowolne umorzenie łącznie 83.056.819 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 8.305.681,90 zł, stanowiących łącznie 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo łącznie do 83.056.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej łącznie "Umarzanymi Akcjami"). Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariuszy w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, o której mowa w art. 359 § 1 k.s.h., na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia: a) 31.605.034 (słownie: trzydzieści jeden milionów
sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje od akcjonariusza Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku (dalej łącznie "Akcje I"). b) 51.451.785 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji (dalej łącznie "Akcje II") od akcjonariuszy Spółki. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie Umarzanych Akcji wynosi 438.107.858,65 zł. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji I wynosić będzie 3,85 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję I oraz łącznie 121.679.380,90 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje I. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji II wynosić będzie 6,15 zł (słownie: sześć złotych piętnaście groszy) za jedną Akcję II oraz łącznie 316.428.477,75 zł (słownie: trzysta szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem
złotych siedemdziesiąt pięć groszy). W wyniku nabycia wszystkich Umarzanych Akcji Spółka - do czasu umorzenia Umarzanych Akcji - posiadać będzie łącznie 83.056.819 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących łącznie 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo łącznie do 83.056.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. Spółka nie będzie mogła wykonywać praw udziałowych z Umarzanych akcji. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego o kwotę równą łącznej wartości nominalnej Umarzanych Akcji i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu. Po dokonaniu umorzenia Umarzanych Akcji , kapitał zakładowy Funduszu będzie wynosił 4.278.684,60 zł i będzie się dzielił na 42.786.848 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 42.786.848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p6ecc

Podziel się opinią

Share
d3p6ecc
d3p6ecc