Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

AB S.A. - Raport półroczny SA-P 2010

AB S.A. - Raport półroczny SA-P 2010
Share
d3zla33
FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2010
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-07-01 do 2010-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2009 obejmujące okres od 2009-07-01 do 2009-12-31
data przekazania: 2011-02-25
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)
Avanta Audit Sp. z o.o. Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe FALSE w wersji skróconej TRUE w wersji pełnej
TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych
TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa
TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym
TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 133 723 | 833 714 | 283 119 | 200 277 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 630 | 8 866 | 4 902 | 2 130 | |
| | Zysk (strata) brutto | 35 877 | 10 559 | 8 959 | 2 536 | |
| | Zysk (strata) netto | 32 505 | 7 944 | 8 117 | 1 908 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 275 | 34 953 | -8 060 | 8 396 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 855 | -2 437 | -463 | -585 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 30 309 | -20 872 | 7 569 | -5 014 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -3 821 | 11 644 | -954 | 2 797 | |
| | Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 692 698 | 510 900 | 174 910 | 124 361 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 443 253 | 302 571 | 111 924 | 73 650 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 432 825 | 296 036 | 109 291 | 72 060 | |
| | Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 249 445 | 208 329 | 62 986 | 50 711 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 295 | 15 950 | 4 115 | 3 882 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 295 002 | 15 950 002 | 16 295 002 | 15 950 002 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,99 | 0,50 | 0,50 | 0,12 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,31 | 13,06 | 3,87 | 3,18 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2009– 31grudnia 2009 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na tendzień, tj.4,1082 PLN/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2010– 31grudnia 2010 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na tendzień, tj. 3,9603 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2010– od 1lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kursśredni euro,obliczony jakośrednia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatnidzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2009– od 1lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., przyjęty został kursśredni euro,obliczony jakośrednia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatnidzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1628 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2010–od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kursśrednieuro, obliczony jakośrednia arytmetyczna
kursów obowiązujących naostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2009–od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., przyjęty został kursśrednieuro, obliczony jakośrednia arytmetyczna kursów obowiązujących naostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1628 PLN/EUR. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

d3zla33

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOALBOOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
H1 10'11_AB S A _Final_Raport z przeglądujednostkowy31 12 2010.pdf H1 10'11_Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
H1 10'11_Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf H1 10'11_Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
H1 10'11_Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf H1 10'11_Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2011-02-25 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2011-02-25 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2011-02-25 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2011-02-25 Danuta Uzarska Główny Księgowy

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
H1 10'11_sprawozdanie zarządu półroczne jednostkowe skrócone.pdf H1 10'11_sprawozdanie zarządu półroczne jednostkowe skrócone
H1 10'11_Pismo Prezesa Zarządu.pdf H1 10'11_Pismo Prezesa Zarządu

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
482937315893619

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 171 311 172 034 170 560
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 238 1 953 81
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 2 61 603 63 084 63 988
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 3 106 047 105 755 105 351
Nieruchomości 452 452 452
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 105 595 105 303 104 899
w jednostkach powiązanych, w tym: 105 574 105 294 104 899
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
udzielone pożyczki 670 390
w pozostałych jednostkach 21 9
- udzielone pożyczki 21 9
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 1 423 1 242 1 140
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 423 1 242 1 140
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 521 387 373 427 340 340
Zapasy 5 234 308 169 446 133 529
Należności krótkoterminowe 6,7 276 740 189 413 189 758
Od jednostek powiązanych 19 883 4 474 8 699
Od pozostałych jednostek 256 857 184 939 181 059
Inwestycje krótkoterminowe 8 9 437 13 541 16 553
Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 437 13 541 16 553
w jednostkach powiązanych 360
w pozostałych jednostkach 283 8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 437 13 258 16 185
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 902 1 027 500
A k t y w a r a z e m 692 698 545 461 510 900
PASYWA
Kapitał własny 249 445 221 784 208 329
Kapitał zakładowy 11 16 295 16 295 15 950
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -838 -838 -838
Kapitał zapasowy 13 135 503 135 503 135 503
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe 14 65 980 49 770 49 770
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 32 505 21 054 7 944
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 443 253 323 677 302 571
Rezerwy na zobowiązania 10 414 3 526 6 475
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 195 195 200
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 10 219 3 331 6 275
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 432 825 320 125 296 036
Wobec jednostek powiązanych 17 2 168 1 609 1 466
Wobec pozostałych jednostek 430 556 318 203 294 509
Fundusze specjalne 101 313 61
Rozliczenia międzyokresowe 14 26 60
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 14 26 60
długoterminowe
krótkoterminowe 14 26 60
P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa 249 445 221 784 208 329
Liczba akcji (w szt.) 16 295 002 16 295 002 15 950 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 15,31 13,61 13,06
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 2 964 3 395 2 850
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 964 3 395 2 850
udzielonych gwarancji i poręczeń 2 964 3 395 2 850
Inne (z tytułu) 64 293 5 588
faktoring 64 293 5 588
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 67 257 3 395 8 438

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 133 723 833 714
od jednostek powiązanych 48 439 34 012
Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 23 446 9 471
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 1 110 277 824 243
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 090 801 799 923
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 23 373 9 433
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 067 428 790 490
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 922 33 791
Koszty sprzedaży 21 10 404 12 842
Koszty ogólnego zarządu 21 4 940 3 556
Zysk (strata) ze sprzedaży 27 578 17 393
Pozostałe przychody operacyjne 9 698 791
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 22 9 698 791
Pozostałe koszty operacyjne 17 646 9 318
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 116
Inne koszty operacyjne 23 17 620 9 202
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 630 8 866
Przychody finansowe 24 20 699 4 780
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 11 060
od jednostek powiązanych 11 060
Odsetki, w tym: 2 193 214
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 7 446 4 566
Koszty finansowe 25 4 452 3 087
Odsetki w tym: 4 174 2 505
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 278 582
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 35 877 10 559
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 35 877 10 559
Podatek dochodowy 26 3 372 2 615
część bieżąca 3 553 3 075
część odroczona -181 -460
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 32 505 7 944
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 32 505 7 944
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 16 295 002 15 950 002
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 27 1,99 0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościWskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Kapitał własny na początek okresu (BO) 221 784 205 003 205 003
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 221 784 205 003 205 003
Kapitał zakładowy na początek okresu 16 295 15 950 15 950
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu) 345
emisji akcji (wydania udziałów) 345
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 295 16 295 15 950
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu -838 -487 -487
Zmiany akcji (udziałów) własnych -351
zwiększenia (z tytułu) -351 -351
nabycie akcji własnych -351 -351
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu -838 -838 -838
Kapitał zapasowy na początek okresu 135 503 135 503 135 503
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 135 503 135 503 135 503
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 49 770 37 591 37 591
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 16 210 12 179 12 179
zwiększenia (z tytułu) 16 210 12 179 12 179
podziału zysku z lat ubiegłych 16 210 12 179 12 179
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 65 980 49 770 49 770
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21 054 16 446 16 446
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21 054 16 446 16 446
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 054 16 446 16 446
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 21 054 16 446 16 446
zwiększenie kapitału zapasowego 4 844 4 267
zwiększenie kapitału rezerwowego 16 210 12 179 12 179
wypłata dywidendy 4 267
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 32 505 21054 7 944
zysk netto 32 505 21 054 7 944
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 249 445 221 784 208 329
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 249 445 221 784 208 329

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 32 505 7 944
Korekty razem -64 780 27 009
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 2 981 2 366
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 47 103
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 352 2 502
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 25 -8
Zmiana stanu rezerw 6 888 3 256
Zmiana stanu zapasów -64 862 -22 417
Zmiana stanu należności -87 327 -14 227
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 74 184 55 826
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -68 -392
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -32 275 34 953
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 293 90
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63 85
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 230 5
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 230 5
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 230
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 2 148 2 527
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 853 2 167
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 295 360
w jednostkach powiązanych 280 360
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe 280 360
w pozostałych jednostkach 15
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe 15
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 855 -2 437
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 33 661
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 33 661
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 3 352 20 872
Nabycie akcji (udziałów) własnych 352
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 18 018
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 3 352 2 502
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 30 309 -20 872
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 821 11 644
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 821 11 644
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 13 258 4 541
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 437 16 185
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
H1 10'11_Sprawozdanie finansowe pólroczne jednostkowe.pdf H1 10'11_Sprawozdanie Finansowe pólroczne jednostkowe

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33