Trwa ładowanie...
d40tz2a
d40tz2a
espi

AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2010

AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2010
Share
d40tz2a

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2010 | półrocze /2009 | półrocze / 2010 | półrocze /2009 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 909 987,00 | 1 568 862,00 | 476 972,00 | 376 877,00 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 817,00 | 29 417,00 | 10 193,00 | 7 067,00 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 42 352,00 | 27 616,00 | 10 576,00 | 6 634,00 | |
| | Zysk (strata) netto | 35 830,00 | 21 272,00 | 8 948,00 | 5 110,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -159 971,00 | 12 122,00 | -39 949,00 | 2 912,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 543,00 | -3 134,00 | -635,00 | -753,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 170 888,00 | 11 034,00 | 42 675,00 | 2 651,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 8 374,00 | 20 022,00 | 2 091,00 | 4 810,00 | |
| | Aktywa, razem | 1 146 044,00 | 781 340,00 | 289 383,00 | 190 190,00 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 833 408,00 | 517 492,00 | 210 441,00 | 125 966,00 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 5 970,00 | 5 281,00 | 1 507,00 | 1 285,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 827 438,00 | 512 211,00 | 208 933,00 | 124 680,00 | |
| | Kapitał własny | 312 636,00 | 263 848,00 | 78 943,00 | 64 225,00 | |
| | Kapitał zakładowy | 16 295,00 | 15 950,00 | 4 115,00 | 3 882,00 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 16 295 002,00 | 15 950 002,00 | 16 295 002,00 | 15 950 002,00 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,21 | 1,35 | 0,55 | 0,32 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,21 | 1,33 | 0,55 | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,35 | 16,54 | 4,89 | 4,03 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,31 | 16,49 | 4,88 | 4,01 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2010– 31grudnia 2010 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na tendzień, tj. 3,9603 PLN/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2009– 31grudnia 2009 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na tendzień, tj.4,1082 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2010– od 1lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kursśredni euro,obliczony jakośrednia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatnidzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2009– od 1lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., przyjęty został kursśredni euro,obliczony jakośrednia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatnidzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1628 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2010– od 1lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kursśredni euro,obliczony jakośrednia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatnidzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2009–od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., przyjęty został kursśrednieuro, obliczony jakośrednia arytmetyczna kursów obowiązujących naostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1628 PLN/EUR. | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luetgo 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
H1 10'11Wstepskonsolidowane.pdf H1 10'11Wstepskonsolidowane
H1 10'11_Sprawozdanie Finansowe półroczne skonsolidowane.pdf H1 10'11_Sprawozdanie Finansowe półroczne skonsolidowane
H1 10'11_AB S A _Final_Raport z przegląduskonsolidowany31 12 2010.pdf H1 10'11_AB S A _Final_Raport z przegląduskonsolidowany31 12 2010
H1 10'11_sprawozdanie zarządu półroczne skonsolidowane skrócone.pdf H1 10'11_sprawozdanie zarządu półroczne skonsolidowane skrócone

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2011-02-25 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2011-02-25 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2011-02-25 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2011-02-25 Danuta Uzarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40tz2a

Podziel się opinią

Share
d40tz2a
d40tz2a