Trwa ładowanie...
d1et0qi

AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

Share
d1et0qi

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| | półrocze / 2014 | półrocze /2013 | półrocze / 2014 | półrocze /2013 | | |
| | WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 572 611 | 2 892 662 | 850 622 | 687 420 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 55 327 | 49 146 | 13 173 | 11 679 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 50 935 | 42 583 | 12 127 | 10 119 | |
| | Zysk (strata) netto | 40 663 | 34 249 | 9 682 | 8 139 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -59 529 | -23 939 | -14 174 | -5 689 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 680 | -3 289 | -12 543 | -781 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 141 661 | 75 097 | 33 729 | 17 846 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 29 452 | 47 869 | 7 012 | 11 376 | |
| | | 31.12.2014 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 30.06.2014 | |
| | Aktywa, razem | 1 635 081 | 1 259 790 | 383 516 | 302 769 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 144 747 | 795 905 | 268 575 | 191 282 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 129 289 | 5 067 | 30 333 | 1 218 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 015 458 | 790 838 | 238 242 | 190 064 | |
| | Kapitał własny | 490 334 | 463 885 | 115 040 | 111 487 | |
| | Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 3 798 | 3 891 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,51 | 3,54 | 0,60 | 0,85 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,51 | 3,54 | 0,60 | 0,85 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,29 | 28,66 | 7,11 | 6,89 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,29 | 28,66 | 7,11 | 6,89 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sp. prod. tow. i mat. | 2 240 360 | 1 838 339 | 533 419 | 436 868 | |
| | Zysk (strata)z działalności operacyjnej | 33 239 | 27 634 | 7 914 | 6 567 | |
| | Zysk (strata)brutto | 37 784 | 33 142 | 8 996 | 7 876 | |
| | Zysk (strata)netto | 30 977 | 28 232 | 7 375 | 6 709 | |
| | Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej | 12 247 | 41 448 | 2 916 | 9 850 | |
| | Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej | -26 269 | -8 622 | -6 255 | -2 049 | |
| | Przepływy pien. netto z dz. finansowej | 23 614 | -22 853 | 5 622 | -5 431 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 9 592 | 9 973 | 2 284 | 2 370 | |
| | | 31.12.2014 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 30.06.2014 | |
| | Aktywa razem | 944 379 | 826 801 | 221 566 | 198 707 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 564 123 | 461 196 | 132 352 | 110 840 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 100 036 | | 23 470 | | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 464 087 | 461 196 | 108 882 | 110 840 | |
| | Kapitał własny | 380 256 | 365 605 | 89 214 | 87 867 | |
| | Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 3 798 | 3 891 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | |
| | Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) | 1,91 | 1,74 | 0,45 | 0,41 | |
| | Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur | 1,91 | 1,74 | 0,45 | 0,41 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) | 23,49 | 22,58 | 5,51 | 5,43 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje | 23,49 | 22,58 | 5,51 | 5,43 | |
| | | | | | | |
| | Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2014r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj.4,1609 PLN/EUR. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2014 – 31 grudnia 2014 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,2623 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2013 – od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,21 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2014 – od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,20 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2013 – od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,21 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2014 – od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,20 PLN/EUR | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-07-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościerzyńska | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ab.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d1et0qi

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 2015-03-06 o treści:
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PSr_2014 Grupy Kapitałowej AB S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB S.A. opublikowanego raportem nr PSr_2014 w dniu 27 lutego 2015 r. Korekta dotyczy wyłącznie reklasyfikacji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat pozycji kosztu z działalności finansowej do operacyjnej. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy i sumę bilansową wykazaną w opublikowanym pierwotnie półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Korekta została omówiona z biegłym rewidentem. Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 oraz skorygowane sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za I półrocze 2014/2015 zostanie wysłane osobnym raportem okresowym.
Plik Opis
format032015_korekta PSr.pdf Raport bieżący RB 3/2015 - Korekta raportu PSr_2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
H1 2014-15ABSF korekta.pdf Sprawozdanie Finansowe - skorygowane
H1 14'15_Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane_korekta SF.pdf Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane - skorygowane

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-27 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2015-02-27 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2015-02-27 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2015-02-27 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2015-02-27 Danuta Uzarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

Podziel się opinią

Share
d1et0qi
d1et0qi