Trwa ładowanie...
d3cgyuw
espi

AB S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

AB S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

Share
d3cgyuw

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 562 156 | 2 882 109 | 893 689 | 705 777 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 411 | 58 276 | 15 407 | 14 271 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 63 990 | 45 393 | 16 054 | 11 116 | |
| | Zysk (strata) netto | 52 707 | 35 160 | 13 223 | 8 610 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 388 | 2 497 | -1 603 | 611 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 018 | -7 195 | -4 019 | -1 762 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 236 | 7 467 | 5 077 | 1 829 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -2 170 | 2 769 | -544 | 678 | |
| | Aktywa, razem | 909 768 | 788 409 | 228 206 | 190 171 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 576 183 | 504 787 | 144 530 | 121 759 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 6 067 | 5 296 | 1 522 | 1 277 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 570 116 | 499 491 | 143 008 | 120 481 | |
| | Kapitał własny | 333 585 | 283 622 | 83 677 | 68 412 | |
| | Kapitał zakładowy | 16 334 | 16 295 | 4 097 | 3 930 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 16 334 002 | 16 295 002 | 16 334 002 | 16 295 002 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,26 | 2,18 | 0,82 | 0,53 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,26 | 2,17 | 0,82 | 0,53 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,42 | 17,4 | 5,12 | 4,2 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,66 | 17,37 | 5,18 | 4,19 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | 0,30 | | 0,07 | |
| | Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2011 – 30 czerwca 2011 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,9866 PLN/EUR. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2010 – 30 czerwca 2010 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,1458 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 3,9859 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0836 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 3,9859 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0836 PLN/EUR | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Y10'11 - Wstep_skonsolidowane.pdf Wstęp do skonsolidowanego raportu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Raport o przestrzeganiu ładu.pdf Raport o przestrrzeganiu Ładu Korporacyjnego
Y10'11 - Opinia biegłego rewidenda i raport z badania_skonsolidowane.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdań

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3cgyuw

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-10-31 | | | | | | | |
| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kościerzyńska 32 | | 32 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ab.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | AVANTA Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2011-10-31 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2011-10-31 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2011-10-31 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Danuta Uzarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3cgyuw

Podziel się opinią

Share
d3cgyuw
d3cgyuw