Trwa ładowanie...
d1diwk4
d1diwk4
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (10/2011)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (10/2011)
Share
d1diwk4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2011 roku została podpisana umowa z MiejskimPrzedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach,ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części Katowic poprzez przetwarzanie frakcji positowej w paliwo alternatywne zlokalizowane w Katowicach ul. Milowicka 7A oraz wybudowanie zgodnie z dokumentacją projektową kompletnego zakładu odzysku i unieszkodliwiania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.Wartość podpisanej umowy wynosi?18 609 902,35 zł netto.Termin zakończenia?24 grudnia 2011 roku.Kary umowne:- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która
przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za III kwartał 2010 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1diwk4

Podziel się opinią

Share
d1diwk4
d1diwk4