Trwa ładowanie...
d3w0uqi

AC S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

AC S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015

Share
d3w0uqi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 747 45 116 10 062 10 769
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 351 8 033 2 013 1 917
Zysk (strata) brutto 9 020 8 212 2 174 1 960
Zysk (strata) netto 7 282 6 637 1 755 1 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 555 5 547 2 303 1 324
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 269 -3 398 -1 511 -811
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 -1 11 0
Przepływy pieniężne netto, razem 3 332 2 148 803 513
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 139 172 125 250 34 036 29 386
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 239 27 582 8 373 6 471
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 462 11 305 4 515 2 652
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 933 97 668 25 662 22 915
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 395 2 395 586 562
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 581 150 9 581 150 9 581 150 9 581 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,72 2,79 0,66 0,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,69 2,77 0,65 0,66
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,95 10,19 2,68 2,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,82 10,08 2,65 2,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,30 2,30 0,55 0,55
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-08
AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
15-181 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
42 Pułku Pechoty 50
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe 68 657 68 840 66 111
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 706 1 613 989
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 63 928 64 341 63 498
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 1 543 1 542 504
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 1 543 1 542 504
w jednostkach powiązanych, w tym: 1 542 1 542 320
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
w pozostałych jednostkach 1 0 184
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 480 1 344 1 120
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 182 1 074 1 090
Inne rozliczenia międzyokresowe 298 270 30
Aktywa obrotowe 70 515 56 410 66 839
Zapasy 27 496 29 959 28 897
Należności krótkoterminowe 21 981 14 515 19 430
Od jednostek powiązanych 6 103 6 350 0
Od pozostałych jednostek 15 878 8 165 19 430
Inwestycje krótkoterminowe 18 669 10 615 16 374
Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 669 10 615 16 374
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 5 129 34 205
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 540 10 581 16 169
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 369 1 321 2 138
A k t y w a r a z e m 139 172 125 250 132 950
PASYWA
Kapitał własny 104 933 97 668 100 246
Kapitał zakładowy 2 395 2 395 2 395
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 69 847 69 864 64 479
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych 25 409 0 26 735
Zysk (strata) netto 7 282 25 409 6 637
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 239 27 582 32 704
Rezerwy na zobowiązania 4 197 4 405 3 123
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 937 1 849 1 535
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 479 1 795 999
długoterminowa 169 169 142
krótkoterminowa 1 310 1 626 857
Pozostałe rezerwy 781 761 589
długoterminowe
krótkoterminowe 781 761 589
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 18 462 11 305 18 006
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 17 931 11 119 17 444
Fundusze specjalne 531 186 562
Rozliczenia międzyokresowe 11 580 11 872 11 575
Ujemna wartość firmy 0 0 41
Inne rozliczenia międzyokresowe 11 580 11 872 11 534
długoterminowe 10 418 10 707 10 239
krótkoterminowe 1 162 1 165 1 295
P a s y w a r a z e m 139 172 125 250 132 950
Wartość księgowa 104 933 97 668 100 246
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 9 581 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,95 10,19 10,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 702 441 9 693 193 9 656 150
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,82 10,08 10,38
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 0 1 403 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 1 403 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 1 403 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu) 22 325 32 673 26 778
wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpiecznie 22 325 32 673 26 778
Pozycje pozabilansowe, razem 22 325 34 076 26 778
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 747 45 116
od jednostek powiązanych 427 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 863 41 259
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 884 3 857
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 953 31 331
jednostkom powiązanym 270 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 459 28 010
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 494 3 321
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 794 13 785
Koszty sprzedaży 3 343 3 750
Koszty ogólnego zarządu 2 437 2 518
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 014 7 517
Pozostałe przychody operacyjne 612 539
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje 502 500
Inne przychody operacyjne 110 39
Pozostałe koszty operacyjne 275 23
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 160 1
Inne koszty operacyjne 104 22
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 351 8 033
Przychody finansowe 670 180
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 41 17
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 629 163
Koszty finansowe 1 1
Odsetki w tym: 1 1
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 020 8 212
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 9 020 8 212
Podatek dochodowy 1 738 1 575
część bieżąca 1 758 1 448
część odroczona -20 127
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 7 282 6 637
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 26 055 26 746
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 581 150 9 580 449
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,72 2,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 702 441 9 655 449
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,69 2,77
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 97 668 93 609 93 609
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 395 2 395 2 395
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 395 2 395 2 395
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 69 864 64 479 64 479
Zmiany kapitału zapasowego -17 5 385 0
zwiększenia (z tytułu) 0 5 409 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 4 698 0
z wyceny programu motywacyjnego 0 711 0
zmniejszenia (z tytułu) 17 24 0
pokrycia straty
z wyceny programu motywacyjnego 17 24 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 69 847 69 864 64 479
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25 409 26 735 26 735
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25 409 26 735 26 735
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 0 26 735 0
przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 4 698 0
wypłata dywidendy 0 22 037 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 25 409 0 26 735
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 7 282 25 409 6 637
zysk netto 7 282 25 409 6 637
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 104 933 97 668 100 246
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 728 75 462 78 209
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 7 282 6 637
Korekty razem 2 273 -1 090
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 555 1 525
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 374 -89
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 -1
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 11 0
Zmiana stanu rezerw -208 -436
Zmiana stanu zapasów 2 463 266
Zmiana stanu należności -7 466 -7 665
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 207 6 697
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 579 -1 387
Inne korekty -63 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 555 5 547
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 47 22
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 26 22
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 26 22
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 26 20
odsetki 0 2
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 6 316 3 420
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 215 3 040
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 1 320
w jednostkach powiązanych 0 320
nabycie aktywów finansowych 0 320
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 1 0
nabycie aktywów finansowych 1 0
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 5 100 60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 269 -3 398
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 46 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 46 0
Wydatki 0 1
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 0 1
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 46 -1
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 332 2 148
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 958 2 233
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -374 85
Środki pieniężne na początek okresu 10 300 14 567
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 632 16 715
o ograniczonej możliwości dysponowania 85 110
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowaACI-III_2015.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2015.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2015-05-08 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2015-05-08 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w0uqi

Podziel się opinią

Share
d3w0uqi
d3w0uqi