Trwa ładowanie...
d3my4di

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo ...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. (24/2015)

Share
d3my4di

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. sprawy na żądanie akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000126288 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 401 § 1 ksh umieszcza w porządku sprawę zgłoszoną przez akcjonariusza: ?Powołanie biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)?. Po umieszczeniu sprawy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014 7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowym 2014 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014; c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014; d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności Spółki w roku 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; e. podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014; f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014; g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014; h. powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie (rewident do spraw szczególnych) i. wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; j. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu; k. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz
akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki, l. ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. m. zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych n. zmian w składzie Zarządu Spółki; o. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; p. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej q. zamiany statutu Spółki; r. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem, który wpłynął do Spółki w dniu
06.05.2015r. Jednocześnie Zarząd uzupełnia projekt uchwały w zakresie zgłoszonym przez akcjonariusza. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodany na wniosek akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2015 z dnia 24.04.2015 roku. Załączniki: - wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem, - zaświadczenie biura maklerskiego. - projekt uchwały Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Danuta Grelewicz Pogórska Prezes Zarządu - Drągowski Lech | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad ZWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zaświadczenie Millenium Dom Maklerski S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | ADD - Dodatkowa uchwała ZWZ26052015.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-924 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kopernika | | 36/40 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 827 90 83 | | (22) 827 99 50 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ad@dragowski.pl | | www.dragowski.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Lech Drągowski Prezes Zarządu
2015-05-06 Danuta Grelewicz-Pogórska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di