Trwa ładowanie...
d1wwvm8
espi

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10% (15/2013)
Share
d1wwvm8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") informuje, że w dniu 27 lutego 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Agencja Reklamowa Czart Sp z o.o. S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o następującej treści : "Niniejszym, działając w imieniu spółki Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o. zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000003536 (dalej "Spółka") w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") zawiadamiam o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy ul. Świętojańskiej 9/4, 81-368 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000286369(dalej "Spółka") o 4,28%. Zmniejszenie ilości głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło wskutek dokonania w dniu 21 luty 2013 roku
rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa SMT S.A. o akcje serii D. Przed zdarzeniem objętym niniejszym zawiadomieniem Agencja Reklamowa Czart Sp z o.o. posiadała łącznie 869 511 akcji Spółki, które stanowiły łącznie 12,42% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 869 511 głosów, co stanowiło 12,68% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Agencja Reklamowa Czart Sp z o.o. posiada obecnie 869 511 akcji Spółki, które stanowiły łącznie 8,14% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 869 511 głosów, co stanowiło 8,14% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki. Agencja Reklamowa Czart Sp z o.o. informuje, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Spółka informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Spółka nie zawierała żadnych porozumień ani
umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ADV S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADV.PL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-368 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 9/4
(ulica) (numer)
58 669 52 62 58 669 52 60
(telefon) (fax)
ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Kamila Karpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wwvm8

Podziel się opinią

Share
d1wwvm8
d1wwvm8