Trwa ładowanie...
d2esuvy

ADVADIS S.A. - Decyzja KNF odnośnie nałożenia kary na Emitenta z dnia 4 lutego 2014 r. (4/2015)

ADVADIS S.A. - Decyzja KNF odnośnie nałożenia kary na Emitenta z dnia 4 lutego 2014 r. (4/2015)

Share
d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja KNF odnośnie nałożenia kary na Emitenta z dnia 4 lutego 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 24 lutego 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęła Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego postanawia uchylić swoją decyzję z dnia 4 lutego 2014 r., nakładającą na spółkę ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej także: Emitent, spółka) karę pieniężną w wysokości 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że spółka ADVADIS SA w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (raport bieżący nr 6/2014): 1. Naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. dalej "Rozporządzenie") w zw. z par. 10 lit. b Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (dalej: "MSR") 36 "Utrata wartości aktywów" stanowiącego załącznik do
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z dnia 29 listopada 2008 r., z późn. zm., dalej "Rozporządzenie WE Nr 1126/2008") w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2010, poprzez nieprzeprowadzenie corocznego testu ma utratę wartości przez wartość firmy, 2. Naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 9 MSR 36 oraz par. 28 MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2011, poprzez brak oszacowania wartości odzyskiwanej przez wartość firmy. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego postanawia nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że
spółka: 1. Naruszyła art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 10 lit. b MSR 36 ?Utrata wartości aktywów? stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2010 r., poprzez nieprzeprowadzenie corocznego testu na utratę wartości przez wartość firmy. 2. Naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 9 MSR 36 oraz par. 28 MSR 34 ?Śródroczna sprawozdawczość finansowa?, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2011, poprzez brak oszacowania wartości odzyskiwalnej przez wartość firmy. Zgodnie z pouczeniem Stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnoszona za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADVADIS S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-223 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Henryka Pachońskiego | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 4158773 | | 012 4158961 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@advadis.com | | www.advadis.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6761006781 | | 350742124 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Adam Brodowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy