Trwa ładowanie...
d264ohj
d264ohj
espi

AEDES - Utworzenie przez Emitenta spółki zależnej AE Development S.A. (2/2015) - EBI

AEDES - Utworzenie przez Emitenta spółki zależnej AE Development S.A. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d264ohj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Utworzenie przez Emitenta spółki zależnej AE Development S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 2. lutego 2015 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Grabowskiego 5/1 przed zastępcą notarialnym Łukaszem Pastuszką, zastępującym notariusz Elżbietę Stelmach, zawiązana została spółka pod firmą: AE Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie(dalej: ?Spółka zależna?). Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000 akcji na okaziciela o numerach od A1 do A1.000 o wartości nominalnej równej ich cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Akcje pierwszej emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. Jedynym akcjonariuszem Spółki zależnej jest Emitent, posiadający 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziałów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Organami Spółki zależnej są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. W skład Rady Nadzorczej Spółki zależnej powołani zostali: Pan Maciej Targosz ? Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Paweł Pawlik -
Członek Rady Nadzorczej, Pan Andrzej Dziewałtowski - Gintowt - Członek Rady Nadzorczej. Kadencja Członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 5 lat. W skład pierwszego, jednoosobowego Zarządu Spółki zależnej został powołany Pan Igor Flaga, któremu powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki zależnej wynosić będzie 3 lata. Czas trwania Spółki zależnej jest nieograniczony. Rokiem obrotowym Spółki zależnej jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2015 roku. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym okresie do właściwego sądu rejestrowego zostanie złożona pełna dokumentacja Spółki zależnej celem wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zależnej będzie realizacja i zarządzanie projektami z zakresu budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Spółka AE Development S.A. dla każdego z prowadzonych w przyszłości projektów, zamierza pozyskiwać odrębne finansowanie zewnętrzne m.in. w postaci
kredytów bankowych. Zawiązanie Spółki zależnej stanowi realizację znowelizowanej strategii rozwoju Emitenta na lata 2014-2017, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2014 z dnia 7. lipca 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d264ohj

Podziel się opinią

Share
d264ohj
d264ohj