Trwa ładowanie...
d3nqnc8

AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...

Share
d3nqnc8

05.10. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 września 2010

(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 8541902499,27 99,19
1 Obligacje, bony i inne 4968904787,45 57,7
papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także
kredyty i pożyczki udzielane
tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne 24707649,91 0,29
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe 221230000,00 2,57
papiery wartościowe, w
walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 2888368285,40 33,54
regulowanym rynku giełdowym,
a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 11390229,76 0,13
regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także
notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje
tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 3272412,34 0,04
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne 15611056,14 0,18
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o 36484677,77 0,42
których mowa w ustawie z
dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4401240,00 0,05
przepisami ustawy, o której
mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane 162778060,50 1,89
zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30279600,00 0,35
15 Obligacje emitowane przez 174474500,00 2,03
Bank Gospodarstwa Krajowego
na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 50329890,05 0,58
- na rachunku podstawowym 3331,87 0
- na rachunkach 50323733,42 0,58
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 2824,76 0
III Należności 19325359,78 0,22

Razem aktywa 8611563730,44 100

kom mra

d3nqnc8
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3nqnc8