Trwa ładowanie...
d2ej9p5
espi

ALCHEMIA - Nabycie aktywów o znacznej wartości w postaci akcji Boryszew S.A. z siedzibą w Warszaw ...

ALCHEMIA - Nabycie aktywów o znacznej wartości w postaci akcji Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie. (112/2014)

Share
d2ej9p5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 112 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości w postaci akcji Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuję, że w dniu 6 listopada 2014 r. otrzymał informację od Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ?Boryszew?) o zarejestrowaniu w dniu 27 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew, Emitent objął 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych Boryszew na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty). Akcje zostały objęte za kwotę 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Objęcie akcji Boryszew zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Objęcie akcji Boryszew traktowane jest jako długoterminowa lokata kapitałowa. Na skutek objęcia akcji Boryszew, Emitent posiada 15.000.000 sztuk akcji Boryszew, co stanowi 6,25 % kapitału zakładowego Boryszew, które dają prawo do 15.000.000 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Boryszew. Ww. objęcie akcji nastąpiło w wyniku wykonania umowy zawartej dnia 25 lipca 2014 r. pomiędzy Emitentem oraz Boryszew o objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. Pomiędzy dwoma osobami nadzorującymi Emitenta oraz Boryszew występują powiązania, tj. jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta jest znaczącym akcjonariuszem Boryszew, natomiast drugi członek Rady Nadzorczej Emitenta jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Boryszew. Kryterium uznania objętych akcji za aktywa o znacznej wartości jest wartość akcji przekraczająca 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013.1382 j.t.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ej9p5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALCHEMIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2014-11-07 Magdalena Matłach Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ej9p5

Podziel się opinią

Share
d2ej9p5
d2ej9p5