Trwa ładowanie...
d2v08ic

ALCHEMIA - Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podział spółek zależnych od Emitenta. Naby...

ALCHEMIA - Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podział spółek zależnych od Emitenta. Nabycie aktywów o znacznej wartości. (2/2013)

Share
d2v08ic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podział spółek zależnych od Emitenta. Nabycie aktywów o znacznej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem") informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 7 stycznia 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 269.100.000,00 zł do kwoty 269.101.497,60 zł, tj. o kwotę 1.497,60 zł, poprzez emisję 1152 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 zł każda (Akcje Emisji Podziałowej). Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, ogólna liczba wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 207001152 akcje, co stanowi 207001152 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało dokonane w związku z podziałem Spółek: 1) Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału
Spółki Huta Batory Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie na Emitenta (Spółka Przejmująca), 2) Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Rurexpol Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Rurexpol Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Rurexpol Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Częstochowie na Emitenta (Spółka Przejmująca), 3) Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Zawadzkiem na Emitenta (Spółka Przejmująca), o którym Emitent informował w raportach bieżących nr: 138/12, 154/12, 163/12, 187/12, 196/12, 197/12, 198/12, 199/12, 200/12, 201/2012, 202/12,
203/2012 oraz 204/12. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółek Dzielonych, przy zachowaniu stosunku wymiany udziałów / akcji wynoszącym: 1:384, tj. za każdy udział Spółki Dzielonej, poszczególny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 384 Akcje Emisji Podziałowej. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych podział Spółek Dzielonych stał się skuteczny, tj. z dniem 7 stycznia 2013 r. nastąpiło przeniesienie części majątków Spółek Dzielonych w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstw na Emitenta. Dodatkowo, Emitent informuje, że w związku z podziałem Spółek Dzielonych oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło obniżenie kapitałów zakładowych Spółek Dzielonych odpowiednio o następujące wartości: 1) w Spółce Huta Batory Sp. z o.o. ? kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 5.940,00 zł , tj. o kwotę 44.060,00 zł. Obniżenie
kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej nastąpi poprzez umorzenie (unicestwienie) 1 udziału Spółki Dzielonej oraz poprzez obniżenie wartości nominalnej pozostałych udziałów Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł za jeden udział do kwoty 60,00 zł za jeden udział, tj. o kwotę 440,00 zł za jeden udział, 2) w Spółce Rurexpol Sp. z o.o. ? kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 16.100.000,00 zł do kwoty 1.609.950,00 zł , tj. o kwotę 14.490,050,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej nastąpi poprzez umorzenie (unicestwienie) 1 udziału Spółki Dzielonej oraz poprzez obniżenie wartości nominalnej pozostałych udziałów Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł za jeden udział do kwoty 50,00 zł za jeden udział, tj. o kwotę 450,00 zł za jeden udział, 3) w Spółce Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. ? kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 31.030.000,00 zł do kwoty 3.102.950,00 zł , tj. o kwotę 27.927.050,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej nastąpi poprzez umorzenie (unicestwienie) 1 udziału
Spółki Dzielonej oraz poprzez obniżenie wartości nominalnej pozostałych udziałów Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł za jeden udział do kwoty 50,00 zł za jeden udział, tj. o kwotę 450,00 zł za jeden udział. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że podjęte zostaną odpowiednie czynności zmierzające do rejestracji Akcji Emisji Podziałowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz do ich przyznania dotychczasowym udziałowcom Spółek Dzielonych. Szczegółowe elementy dotyczące przedmiotowego podziału Spółek Dzielonych, w tym w szczególności wartość ewidencyjna aktywów Spółek Dzielonych, zostały wskazane w planach podziału Spółek Dzielonych podanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 154/2012 z dnia 26 września 2012 r. Wartość aktywów Spółek Dzielonych przeniesionych na Emitenta przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, w związku z czym stanowią one aktywa o znacznej wartości. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 9, § 5 ust. 1 pkt 1 § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych
2013-01-08 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

Podziel się opinią

Share
d2v08ic
d2v08ic