Trwa ładowanie...
d2tdtod
espi

ALCHEMIA - Projekty uchwał NWZ Alchemia S.A. zwołanego na 13 grudnia 2012 r. (194/2012)

ALCHEMIA - Projekty uchwał NWZ Alchemia S.A. zwołanego na 13 grudnia 2012 r. (194/2012)
Share
d2tdtod
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 194 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Projekty uchwał NWZ Alchemia S.A. zwołanego na 13 grudnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 roku. Dokumenty zawierające treść projektów uchwał oraz uzasadnienie, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zm.)
Załączniki
Plik Opis
Zał. RB-194-2012_Projekty uchwał NWZ_13.12.2012.pdf Projekty uchwał NZW
Zał. RB-194-2012_Uzasadnienie projektów uchwał_NWZ_13.12.2012.pdf Uzasadnienie projektów uchwał
Zał. RB-194-2012_Opinia Zarządu_Uzasadnienie wyłączenia prawa poboruNWZ13.12.2012.pdf Opinia Zarządu - uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d2tdtod

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych
2012-11-07 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod