Trwa ładowanie...
d8go2qc
espi

ALCHEMIA - Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów. (113/2014)

ALCHEMIA - Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów. (113/2014)

Share
d8go2qc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 113 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuję, że w wyniku zarejestrowania w dniu 27 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ?Boryszew?), o którym Emitent powziął informację w dniu 6 listopada 2014 r., Emitent przekroczył próg 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew, Emitent objął 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych Boryszew na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty). Przed objęciem akcji Boryszew, Emitent nie posiadał akcji Boryszew. Na skutek objęcia akcji Boryszew, Emitent posiada 15.000.000 sztuk akcji Boryszew, co stanowi 6,25 % kapitału zakładowego Boryszew, które uprawniają do 15.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, co stanowi 6,250 % ogólnej liczby głosów Boryszew. Emitent
informuje, że podmioty zależne od Emitenta nie posiadają akcji Boryszew oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013.1382 j.t.). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 70 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8go2qc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALCHEMIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2014-11-07 Magdalena Matłach Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8go2qc

Podziel się opinią

Share
d8go2qc
d8go2qc