Trwa ładowanie...
d45vpo6

ALCHEMIA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży. (25/2015)

ALCHEMIA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży. (25/2015)

Share
d45vpo6

| 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | (telefon) | | | | | | | (fax) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | www.emc-sa.pl | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (e-mail) | | | | | | | (www) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 894-25-14-132 | | | 933040945 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | | (REGON) | | | | | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że realizując program skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 21/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, Emitent w dniu 06.02.2015. nabył 276.000 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1,30 PLN, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne stanowią 0,138% kapitału zakładowego Emitenta i dają 276.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 5,00 PLN. Łącznie Emitent posiada 5.752.000 akcji własnych, które stanowią 2,876% kapitału zakładowego Emitenta i dają 5.752.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013.1382 j.t.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 .133 j.t.). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vpo6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALCHEMIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2015-02-06 Magdalena Matłach Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vpo6

Podziel się opinią

Share
d45vpo6
d45vpo6