Trwa ładowanie...
d4amogx

ALDA - Zakończenie subskrypcji akcji serii D i E (8/2015) - EBI

ALDA - Zakończenie subskrypcji akcji serii D i E (8/2015)

Share
d4amogx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii D i E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Alda S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą we Ząbkowicach Śląskich, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii D i E Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 NWZ spółki Alda S.A. z dnia 14.04.2015 r.,w sprawie emisji akcji serii D i E: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: rozpoczęcie w dniu 14.04.2015 roku, zakończenie w dniu 30.04.2015 roku. 2. Data przydziału akcji: Przydział akcji nastąpił w dniu 30.04.2015 roku. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała 470 000 akcji, w tym: a) 170 000 akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; b) 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 4. Stopa redukcji: Redukcja w nie wystąpiła. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Łącznie 470 000 akcji, w tym: a) 170 000 akcji imiennych serii D, o wartości
nominalnej 0,10 zł każda; b) 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane: Akcje serii D i E były obejmowane po cenie emisyjnej 1,40 zł za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: Zapisy na akcje zostały złożone przez 3 inwestorów. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje zostały przydzielone 3 inwestorom. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości
kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączne koszty emisji akcji wyniosły 11 000 zł w tym koszty: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł; (wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane), c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 11 000 zł; d) promocji oferty: 0,00 zł; Koszty przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D i E zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Podstawa prawna: § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4amogx

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
MAREK FRYC PREZES ZARZADU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4amogx

Podziel się opinią

Share
d4amogx
d4amogx