Trwa ładowanie...
d42ce0p

ALIOR BANK S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (5/2015)

ALIOR BANK S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (5/2015)

Share
d42ce0p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r., Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, że w dniu 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz zmianę Statutu Banku. Kapitał zakładowy Banku wynosi 699.783.660 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) złotych i jest podzielony na 69.978.366 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: - 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A; - 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B; - 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta
trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; - 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G, oraz - 37.105 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto pięć) akcji zwykłych serii D. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 69.978.366 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Registration of the share capital increase In reference to the current report no 2/2015, dated on 13 January 2015, the Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby informs about information received today that on 5 February 2015 the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register in Warsaw, registered the increase of the share capital by means of issuance of ordinary series D bearer shares and the amendment to the Bank’s Statute. The share capital of the Bank is PLN 699 783 660 (six hundred and ninety nine million, seven hundred and eighty three thousand, six hundred and sixty) and is divided into 69 978 366 (sixty nine million, nine hundred and seventy eight thousand, three hundred and sixty six) ordinary shares with a nominal value of PLN 10 (ten zloty) each, including: - 50.000.000 (fifty million) ordinary series A shares; - 1.250.000 (one million, two hundred and fifty thousand) ordinary series B shares; - 12.332.965 (twelve million,
three hundred and thirty two thousand, nine hundred and sixty five) ordinary series C shares; - 6.358.296 (six million, three hundred and fifty eight thousand, two hundred and ninety six) ordinary series G shares; and - 37.105 (thirty seven thousand, one hundred and five) ordinary series D shares. The total number of votes of all shares is 69 978 366 (sixty nine million, nine hundred and seventy eight thousand, three hundred and sixty six). Legal basis: § 5(1) (9) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

d42ce0p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Piotr Bystrzanowski Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p