Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody ze sprzedaży 2 575 9 570 616 2 266
Koszt własny sprzedaży 1 200 4 692 287 1 111
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 375 4 878 329 1 155
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 153 4 221 -754 1 000
Zysk (strata) brutto -47 401 -18 283 -11 339 -4 329
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -47 401 -18 283 -11 339 -4 329
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk (strata) netto za okres -47 401 -18 283 -11 339 -4 329
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -8,12 -1,85 -1,94 -0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -8,12 -1,85 -1,94 -0,44
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 -1 442 -1 -341
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 45 0 11
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 212 0 50
Przepływy środków pieniężnych netto, razem -3 -1 185 -1 -281
.. 30 września 2014 31 grudnia 2013 30 września 2014 31 grudnia 2013
Aktywa trwałe 29 990 29 990 7 182 7 231
Aktywa obrotowe 21 196 57 438 5 076 13 850
Aktywa razem 51 187 87 428 12 258 21 081
Kapitał własny -226 608 -179 207 -54 271 -43 212
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 277 795 266 635 66 530 64 293
Pasywa razem 51 187 87 428 12 259 21 081
Liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -38,83 -30,71 -9,30 -7,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -38,83 -30,71 -9,30 -7,40
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2015 z dnia 2015-03-02 o treści:
Zarząd Alterco SA (Emitent) informuje, iż w opublikowanym skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2014 roku, w wyniku uwag audytora zgłoszonych podczas przeglądu skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku, Emitent wprowadził zmiany do okresowego raportu za III kwartał 2014 roku. Zmiany te zostały wyspecyfikowane w załączniku do niniejszego raportu. Poza zmianami wymienionymi w załączniku wprowadzono porządkowo korekty edycyjne w tekście nie wpływające na inne dane finansowe. W dniu dzisiejszym Spółka publikuje skorygowany skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku.
Plik Opis
Altercospecyfikacjazmian_IIIQ2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AltercoQSrIII2014korekta 20150302.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śmiała 59/1
(ulica) (numer)
+48 730 054 682 22 203 59 55
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9