Trwa ładowanie...
dv5or0x

ALUMETAL S.A. - Informacja o umowach o znacznej wartości (4/2015)

ALUMETAL S.A. - Informacja o umowach o znacznej wartości (4/2015)

Share
dv5or0x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALUMETAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o umowach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu przez swoją jednostkę zależną ? spółkę ALUMETAL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, umowy ze spółką prawa hiszpańskiego Nemak Exterior S.L. z siedzibą w Madrycie, która zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, od dnia 01 kwietnia 2014 r. występuje w imieniu powiązanych z nią podmiotów działających na rynku europejskim (?Grupa Kapitałowa Nemak?). W związku z powyższym wartość umów zawartych w okresie od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu do dnia dzisiejszego, pomiędzy ALUMETAL S.A. wraz z jej jednostkami zależnymi, w tym ALUMETAL Poland sp. z o.o. (?Grupa Kapitałowa Alumetal?), a Grupą Kapitałową Nemak wynosi 120.006.747 zł, słownie: (sto dwadzieścia milionów sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 00 groszy). Umową o największej wartości była umowa dostawy zawarta w dniu 01 listopada 2014 r. pomiędzy ALUMETAL Poland sp. z o.o., a Nemak Exterior S.L. (?Umowa?).
Wartość Umowy wynosiła 50.834.086,19 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 19 groszy). Przedmiotem Umowy była dostawa stopów aluminium według uzgodnionej specyfikacji technicznej. Umowa została zawarta na podstawie umowy ramowej ustanawiającej ogólne warunki zakupów, powszechnie stosowanej wobec kontrahentów Nemak Exterior S.L. (?Umowa ramowa?), zawartej w dniu 08 kwietnia 2012 r. pomiędzy Nemak Exterior S.L., a Alumetal Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, której to ALUMETAL Poland sp. z o.o., jest następczynią prawną. Umowa nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa ani też Umowa ramowa ani zawierają kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Podstawą sporządzenia niniejszego
raportu jest fakt, że łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Alumetal a Grupą Kapitałową Nemak przekroczyła od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu do dnia dzisiejszego 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Alumetal za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5or0x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 47 07 100 | | +48 (33) 47 07 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-20-40-001 | | 357081298 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-03-02 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5or0x

Podziel się opinią

Share
dv5or0x
dv5or0x