Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
Share
d465hqn

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | | |
| | SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) | 329 714 | 334 535 | 78 469 | 80 812 | |
| | Zysk brutto ze sprzedaży | 107 517 | 114 716 | 25 588 | 27 711 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 32 868 | 34 126 | 7 822 | 8 244 | |
| | Zysk netto | 24 161 | 23 389 | 5 750 | 5 650 | |
| | Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 20 272 | 19 122 | 4 825 | 4 619 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,80 | 0,76 | 0,19 | 0,18 | |
| | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,80 | 0,76 | 0,19 | 0,18 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | (5 184) | 1 738 | (1 234) | 420 | |
| | Aktywa razem | 412 987 | 419 597 | 99 007 | 96 923 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 17 169 | 29 739 | 4 116 | 6 869 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 148 878 | 148 960 | 35 691 | 34 408 | |
| | Kapitał własny | 246 940 | 240 898 | 59 200 | 55 645 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 219 502 | 212 385 | 52 622 | 49 059 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 043 | 5 823 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,71 | 8,43 | 2,09 | 1,95 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,71 | 8,43 | 2,09 | 1,95 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą | 0,43 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | |
| | Liczba akcji zwykłych (szt.) | 25 206 644 | 25 206 644 | 25 206 644 | 25 206 644 | |
| | JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) | 197 214 | 170 884 | 46 935 | 41 280 | |
| | Zysk brutto ze sprzedaży | 67 352 | 54 823 | 16 029 | 13 243 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 19 570 | 21 801 | 4 658 | 5 266 | |
| | Zysk netto | 20 135 | 20 694 | 4 792 | 4 999 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,80 | 0,82 | 0,19 | 0,20 | |
| | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,80 | 0,82 | 0,19 | 0,20 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | (5 824) | 76 | (1 386) | 18 | |
| | Aktywa razem | 322 976 | 317 094 | 77 428 | 73 245 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 10 194 | 16 589 | 2 444 | 3 832 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 99 031 | 96 050 | 23 741 | 22 187 | |
| | Kapitał własny | 213 751 | 204 455 | 51 243 | 47 227 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 043 | 5 823 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,48 | 8,11 | 2,03 | 1,87 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,48 | 8,11 | 2,03 | 1,87 | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe przedstawione w powyższej tabeli obejmują następujące okresy: - Dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują 3 kwartały narastająco bieżącego roku obrotowego, tj. okresu od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2014 r. oraz 3 kwartały poprzedniego roku obrotowego, tj. okresu od 1 lipca 2012 r. do 31 marca 2013 r. - Dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przedstawione są na dzień 31 marca 2014 r. (koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego 2013/2014) oraz na dzień 30 czerwca 2013 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2012/2013). Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: - Dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu. Kurs ten wynosił 4,2018 zł za 3 kwartały bieżącego roku obrotowego 2013/2014 i 4,1397 zł za 3
kwartały poprzedniego roku obrotowego 2012/2013, - Dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dany dzień raportowy. Kurs te wynosił 4,1713 zł na dzień 31 marca 2014 r. i 4,3292 zł na dzień 30 czerwca 2013 r. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q3 2013-2014.pdf Grupa AMBRA - Q3 2013/2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-05-12
AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRA spożywczy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 336
(ulica) (numer)
022 5663300 022 5663303
(telefon) (fax)
warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
(e-mail) (www)
9180000755 006054698
(NIP) (REGON)
d465hqn

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-12 Robert Ogór Prezes Zarządu
2014-05-12 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2014-05-12 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn