Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (39/2011)

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (39/2011)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ANTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Anti S.A. informuje, iż zlecił firmie PHU PIT z siedzibą w Jaworze w ramach realizacji projektu "Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie ? etap II" wykonanie robót budowlanych polegających na: - wykonaniu fundamentu Lapidarium oraz wykonaniu warstwy okładzinowej wraz z wykonaniem rolki ceglanej na fundamencie, - wykonaniu podbudowy pod posadzkę wraz z ułożeniem posadzki z płyt piaskowcowych, - wykonaniu schodów do Lapidarium, - wykonaniu fundamentu pod trap pomostu i w dniu dzisiejszym podpisał stosowną umowę. Wartość umowy: 150 000 zł netto. Termin zakończenia robót ? 14.08.2011 r. Zamawiającemu przysługuje od Podwykonawcy kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy. Zamawiającemu przysługuje od Podwykonawcy kara umowna wysokości 30% wynagrodzenia brutto z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenie usunięcia wad robót podmiotowi innemu niż Podwykonawca, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50% wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przez Podwykonawcę przedmiotu umowy na podstawie umowy zawartej z podmiotem innym niż zamawiający, tj. poza niniejszą umową. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania w/w umowy za znaczącą Anti S.A. przyjęła wartość przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 10% kapitałów własny | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ANTI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANTI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
52-255 Wysoka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chabrowa 10
(ulica) (numer)
(71) 784 56 90 (71) 784 56 92
(telefon) (fax)
biuro@anti.com.pl www.anti.com.pl
(e-mail) (www)
899-24-35-856 932963607
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Arkadiusz Rzepa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at