Trwa ładowanie...
d2n0i2d

APATOR - Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i ob...

APATOR - Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego. (7/2012)

Share
d2n0i2d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA informuje, że uchwałą nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 23 stycznia 2012 roku ustanowiony został poniższy Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego § 1 Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego, zwany dalej Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami: - art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, - art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, - rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003). § 2 Celem przyjęcia Programu jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego "APATOR" S.A. poprzez umorzenie bez wynagrodzenia akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie akcjonariuszy Spółki, gdyż w wyniku umorzenia zwiększy się wartość skonsolidowanego kapitału własnego przypadająca na 1 akcję. § 3 Nieodpłatne nabycie akcji własnych "APATOR" S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach: 1. "APATOR" S.A. może nabyć nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 2.000.000 (dwa miliony) akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018. Akcje te zdeponowane są na należącym do Apator Mining sp. z o.o.
rachunku papierów wartościowych nr 123811 prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 2. Akcje własne mogą być nieodpłatnie nabyte za zgodą Apator Mining sp. z o.o. w drodze umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym. 3. Liczba akcji własnych do nieodpłatnego nabycia w ramach Programu wynosi 2.000.000 (dwa miliony) akcji, co stanowi 5,70% kapitału zakładowego "APATOR" S.A. 4. Realizacja Programu będzie trwała od 24 stycznia 2012 roku do 30 maja 2012 roku. § 4 Zarząd "APATOR" S.A. zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie bez wynagrodzenia akcji nabytych nieodpłatnie w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki. § 5 Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia realizowany będzie samodzielnie przez "APATOR" S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n0i2d

| | | APATOR SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APATOR | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Żółkiewskiego | | 21/29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 056 6191271 | | 056 6191274 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | apator@apator.com.pl | | apator.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8790166896 | | 870037630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n0i2d

Podziel się opinią

Share
d2n0i2d
d2n0i2d