Trwa ładowanie...
d490jk0
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Raport roczny R 2012

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d490jk0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 220 654 223 746 52 869 54 044
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 237 (4 467) 1 494 (1 079)
Zysk (strata) brutto (3 760) 9 603 (901) 2 320
Zysk (strata) netto (3 915) 1 509 (938) 364
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 201 6 296 3 642 1 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 606) (1 189) (385) (287)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 124) (6 092) (3 384) (1 471)
Przepływy pieniężne netto, razem (529) (985) (127) (238)
Aktywa, razem 361 144 374 414 88 338 84 770
Zobowiązania długoterminowe 800 1 263 196 286
Zobowiązania krótkoterminowe 195 654 188 346 47 858 42 643
Kapitał własny 164 690 184 805 40 284 41 841
Kapitał zakładowy 81 000 81 000 19 813 18 339
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,05) 0,02 (0,01) 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,05) 0,02 (0,01) 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,03 2,28 0,50 0,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,03 2,29 0,50 0,52
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,10 0,05 0,02
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku:- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązujacego na dzień 31.12.2012: 1 EUR = 4,0882 PLN (31.12.2011: 1 EUR = 4,4168 PLN)- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 31.12.2012 1 EUR = 4,1736 (31.12.2011: 1 EUR = 4,1401)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012_Armatura Kraków SA.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012 - Armatura Kraków SA
Sprawozdanie Zarządu 2012_Armatura Kraków SA.pdf Sprawozdanie Zarządu 2012 - Armatura Kraków SA
Raport w sprawie stosowania zasad ŁK 2012_Armatura Kraków SA.pdf Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego 2012 - Armatura Kraków SA
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_Armatura Kraków SA.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego_Armatura Kraków SA.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Opinia i raport 2012_Armatura Kraków SA.pdf Opinia i raport 2012 - Armatura Kraków SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-12
ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
d490jk0

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-03-12 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu
2013-03-12 Leszek Księżarczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Andrzej Tylko Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d490jk0

Podziel się opinią

Share
d490jk0
d490jk0