Trwa ładowanie...
d2xlelo
d2xlelo
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Share
d2xlelo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 207 337 205 645 51 305 51 377
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 965 11 567 239 2 890
Zysk (strata) brutto (2 483) 10 532 (614) 2 631
Zysk (strata) netto (1 674) 10 481 (414) 2 618
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 (43 579) 20 (10 887)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 958 (13 492) 4 196 (3 371)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 550) 54 354 (4 095) 13 579
Przepływy pieniężne netto, razem 490 (2 717) 121 (679)
Aktywa, razem 393 618 429 071 89 232 107 618
Zobowiązania długoterminowe 1 736 1 687 394 423
Zobowiązania krótkoterminowe 173 677 202 411 39 372 50 768
Kapitał własny 218 205 224 973 49 466 56 427
Kapitał zakładowy 81 000 80 000 18 362 20 065
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 0,13 -0,01 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 0,13 -0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,69 2,81 0,61 0,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,69 2,81 0,61 0,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,00 0,02 0,00
Dane w pozycjach XXI-XXVIII prezentowane są wg stanu na dzień: 2011-09-30 2010-12-31 2011-09-30 2010-12-31
Aktywa, razem 393 618 459 622 89 232 116 057
Zobowiązania długoterminowe 1 736 2 321 394 586
Zobowiązania krótkoterminowe 173 677 229 034 39 372 57 832
Kapitał własny 218 205 228 267 49 466 57 639
Kapitał zakładowy 81 000 80 000 18 362 20 200
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,69 2,85 0,61 0,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,69 2,85 0,61 0,72
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 197 890 232 967 48 967 58 202
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 941) 4 829 (1 718) 1 206
Zysk (strata) brutto 1 248 789 309 197
Zysk (strata) netto 2 486 578 615 144
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 579) (33 294) (3 855) (8 318)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 242 (8 167) 555 (2 040)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 916 39 544 3 196 9 879
Przepływy pieniężne netto, razem (421) (1 917) (104) (479)
Aktywa, razem 410 704 379 447 93 105 95 171
Zobowiązania długoterminowe 1 662 968 377 243
Zobowiązania krótkoterminowe 223 260 187 746 50 612 47 090
Kapitał własny 185 782 190 733 42 116 47 839
Kapitał zakładowy 81 000 80 000 18 362 20 065
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,29 2,38 0,52 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,29 2,38 0,52 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,00 0,02 0,00
Dane w pozycjach XLIX-LVI prezentowane są wg stanu na dzień: 2011-09-30 2010-12-31 2011-09-30 2010-12-31
Aktywa, razem 410 704 373 611 93 105 94 339
Zobowiązania długoterminowe 1 662 1 822 377 460
Zobowiązania krótkoterminowe 223 260 180 181 50 612 45 497
Kapitał własny 185 782 191 608 42 116 48 382
Kapitał zakładowy 81 000 80 000 18 362 20 200
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,29 2,40 0,52 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,29 2,40 0,52 0,60
Wybran dane finansowe w walucie EURO zostały przeliczone wg następujacyh zasad:- pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs ogłoszony przez NBP obowiązujacy na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (30 września 2011 roku: 4,4112 ; 30 września 2010 roku: 3,9870 ; 31 grudnia 2010 roku: 3,9603)- pozycje skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs stanowiący srednią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (od 1 stycznia do 30 września 2011 roku: 4,0413 ; od 1 stycznia do 30 września 2010 roku: 4,0027)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
2011 Q3 Skonsolidowany raport kwartalny za III kw 2011 r.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)
d2xlelo

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2011-11-07 Andrzej Tylko Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xlelo

Podziel się opinią

Share
d2xlelo
d2xlelo