Trwa ładowanie...
d19fahg
d19fahg
espi

ASSECO POLAND - Raport roczny R 2014

ASSECO POLAND - Raport roczny R 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d19fahg
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 321,3 1 428,4 315 406 339 207
Zysk z działalności operacyjnej 240,3 255,7 57 362 60 722
Zysk brutto 344,1 329,7 82 140 78 295
Zysk netto za okres sprawozdawczy 290,3 280,3 69 297 66 564
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 207,8 259,4 49 604 61 601
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 50,7 (155,3) 12 103 (36 880)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (279,6) (286,9) (66 743) (68 131)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 86,7 108,2 20 341 26 090
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,50 3,38 0,84 0,80
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
R14ACPSprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A.pdf Sprawozdanie Finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakońcony dnia 31 grudnia 2014 roku
R14ACPSprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A.pdf Sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
R14ACPOpinia do sprawozdania Asseco Poland.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta do Sprawozdania Finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
R14ACPRaport z badania do sprawozdania Asseco Poland.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
R14ACPRaport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.pdf Raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLAND Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
info@asseco.pl www.asseco.pl
(e-mail) (www)
522-000-37-82 010334578
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Adam Góral Prezes Zarządu
2015-03-13 Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Danuta Stec Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19fahg

Podziel się opinią

Share
d19fahg
d19fahg