Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

ATC CARGO S.A. - Korekta raportu ESPI nr 4/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku (5/2010)

ATC CARGO S.A. - Korekta raportu ESPI nr 4/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku (5/2010)
Share
dzo2aw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATC CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu ESPI nr 4/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ATC CARGO S.A. informuje, iż koryguje treść załącznika "Projekty uchwał" do raportu ESPI nr 4/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku, którym ogłoszono zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. W załączniku błędnie umieszczono plik projektu.Poniżej Emitent zamieszcza poprawioną treść projektów uchwał do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 23 grudnia 2010 roku.Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyniz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje ______ na Przewodniczącego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Uchwała nr 2Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyniz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
ATC-CARGO S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:1) _________,2) _________.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Uchwała nr 3Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyniz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie przyjęcia porządku obradNadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. uchwala, co następuje:§ 1Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:1.Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.4.Wybór komisji skrutacyjnej.5.Przyjęcie porządku obrad.6.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.7.Wolne Wnioski.8.Zamknięcie obrad.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęciaUchwała nr 4Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyniz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, Ci D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "ATC Cargo" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C i D, notowanych
obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.§ 2Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "ATC Cargo" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym złożenia stosownych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.§ 3Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATC CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-212 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 3
(ulica) (numer)
(58) 699 99 20 (58) 699 99 50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Artur Jadeszko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7