Trwa ładowanie...
d3828n7

ATLANTAPL - Raport półroczny P (2014)

ATLANTAPL - Raport półroczny P (2014)

Share
d3828n7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 140 284 122 471 33 400 29 104
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 264 5 779 2 206 1 373
Zysk (strata) brutto 8 831 4 850 2 103 1 153
Zysk (strata) netto 7 066 3 726 1 682 885
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 730 -9 564 -1 602 -2 273
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 330 -254 -555 -60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 240 11 104 2 438 2 639
Przepływy pieniężne netto, razem 1 181 1 286 281 306
Aktywa razem 163 513 128 151 38 363 30 799
Zobowiązania długoterminowe 66 028 48 479 15 491 11 651
Zobowiązania krótkoterminowe 34 107 20 986 8 002 5 044
Kapitał własny 63 378 58 686 14 869 14 104
Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 429 1 464
Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,16 0,61 0,28 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,4 9,63 2,44 2,32
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie półrocze 2014_2015 AP.pdf sprawozdanie_finansowe
raport.pdf raport

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 2015-03-04 o treści:
Zarząd ATLANTA POLAND SA informuje, że w raporcie półrocznym za I półrocze roku obrotowego 2014/2015, opublikowanym 2 marca 2015 r. w tabeli zawierającej wybrane dane finansowe omyłkowo zamieszczono dane porównawcze, dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, na dzień 31.12.2013r. zamiast na dzień 30.06.2014r. W związku z tym ATLANTA POLAND SA przekaże ponownie raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 ze skorygowaną tabelą z wybranymi danymi finansowymi. Opisana wyżej korekta danych nie wpływa na wyniki finansowe opublikowane przez Spółkę w raporcie półrocznym za I półrocze roku obrotowego 2014/2015. Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Plik Opis
SprawozdaniezarząduATLANTA_POLAND I półrocze 2014-2015.pdf sprawozdanie zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport półroczny P | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-07-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTA POLAND SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTAPL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-557 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Załogowa | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 5220600 | | 058 5220564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@atlantapoland.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830013129 | | 190297892 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7