Trwa ładowanie...
d4inx5q
d4inx5q
espi

ATLAS ESTATES LTD - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Fina...

ATLAS ESTATES LTD - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym (9/2011)
Share
d4inx5q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Atlas Estates Limited (dalej "Spółka") ogłasza, że jej Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku (?Sprawozdanie") zostało przekazane akcjonariuszom wraz z zawiadomieniem o zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy ("Zawiadomienie o WZA"). Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w się dnia 15 czerwca 2011 r. o godzinie 10.30 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane z składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Wydrukowane, ogólnodostępne bez pobierania dodatkowych opłat, egzemplarze Sprawozdania, Zawiadomienia WZA oraz formularzy pełnomocnictw zostały udostępnione na okres jednego miesiąca od niniejszego ogłoszenia przez Sekretarza Spółki, Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited (?IFSGL") pod adresem PO Box 119, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port,
Guernsey GY1 3HB, jak również są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com. Więcej informacji, prosimy o kontakt: Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Tel +44 (0) 1481 211000 Andre Le Prevost Załączniki: 1. Porządek obrad 2. Formularz pełnomocnictwa Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts Atlas Estates Limited (the 'Company') announces that it?s Annual Report and Accounts for the year ended 31 December 2010 (the 'Accounts') have been distributed to shareholders together with the notice of the Annual General Meeting (the 'Notice of AGM'). The Annual General Meeting will be held at the Company's Registered Office, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, on 15 June 2011 at 10.30am. Printed copies of
the Accounts, Notice of AGM and proxy forms are available, free of charge, from the Company Secretary at Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited, St Peter Port, Guernsey, GY1 3HB or on the Company's website: www.atlasestates.com. - end - Further information, please contact: Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Tel +44 (0) 1481 211000 Andre Le Prevost Appendix: 1. Agenda 2. Form of proxy Legal basis: Article 56 item 1. 2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies (Journal of Laws of 2005, No. 184, item 1539). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Current Report no 9_2011.05.23 PL.doc | Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym | | | | | | | | | |
| | Current report no 9_2011.05.23_Zalacznik 1 AGENDA_PL.pdf | Agenda | | | | | | | | | |
| | Current report no 92011.05.23Zalacznik 2 PROXY FORM.pdf | Proxy form | | | | | | | | | |
| | Current Report no 9_2011.05.23 ENG.doc | Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts | | | | | | | | | |
| | Current report no 9_2011.05.23_Attachment 1. AGENDA_EN.pdf | Agenda | | | | | | | | | |
| | Current report no 92011.05.23Attachment 2. PROXY FORM.pdf | Proxy Form | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTD Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
GY1 3HB St. Peter Port, Guernsey
(kod pocztowy) (miejscowość)
Martello Court, Admiral Park PO Box 119
(ulica) (numer)
0048 22 208 07 01 0048 22 208 07 77
(telefon) (fax)
InvestorRelations@atlasestetes.com www.atlasestates.com
(e-mail) (www)
N/A N/A
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Andrew Fox Chairman

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4inx5q

Podziel się opinią

Share
d4inx5q
d4inx5q