Trwa ładowanie...
d32tuy5
espi

AWBUD - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrot...

AWBUD - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (42/2012)
Share
d32tuy5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2012 z dnia 1 maja 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 9 maja 2012 r., informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2012 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanowiło, że zysk netto Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, w kwocie 9.743.190,80 złotych (dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 80/100) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom Spółki, ale w części, to jest w kwocie 2.623.612,12 złotych ( dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwanaście złotych 12/100) zostanie przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, a w pozostałej części, to jest w kwocie 7.119.578,68 złotych (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 68/100) zostanie
przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d32tuy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2012-06-05 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32tuy5

Podziel się opinią

Share
d32tuy5
d32tuy5