Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

AWBUD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (62/2011)

AWBUD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (62/2011)
Share
d8xkahd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. Spółka na podstawie art.70 pkt 1) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, został zawiadomiony przez Petrofox S.A. (societé anonyme), spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu ( "PETROFOX"), oraz Edwarda Tyrnę i Wojciecha Góreckiego działającymi na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 września 2010 r. pomiędzy PETROFOX oraz wskazanymi dwiema osobami fizycznym, że: (1) w dniu 8 lipca 2011 r. PETROFOX dokonał zbycia 1.000.000 akcji posiadanych przez PETROFOX w kapitale zakładowym Emitenta, (2) przed wskazaną zmianą PETROFOX posiadał 52.776.363 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowiło 64,03 % kapitału Emitenta, co dawało prawo do 52.776.363 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset
siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiło 64,03 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (3) przed wskazaną zmianą Wojciech Górecki posiadał 761.124 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowiło 0,92% kapitału zakładowego Emitenta, co dawało prawo do 761.124 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiło 0,92% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (4) przed wskazaną zmianą Edward Tyrna posiadał 788.059 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowiło 0,96 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało prawo do 788.059 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiło 0,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (5) PETROFOX aktualnie
posiada 51.776.363 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 62,81 % kapitału Emitenta, co daje prawo do 51.776.363 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowi 62,81 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (6) PETROFOX, Wojciech Górecki i Edward Tyrna aktualnie posiadają łącznie 53.325.546 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 64,69 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje prawo do 53.325.546 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć)głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowi 64,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (7)podmioty zależne od PETROFOX nie posiadają akcji Emitenta, (8) Edward Tyrna nie posiada ani nie
posiadał bezpośrednio lub pośrednio podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta w sposób bezpośredni lub pośredni, (9) Wojciech Górecki nie posiada ani nie posiadał bezpośrednio lub pośrednio podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta w sposób bezpośredni lub pośredni, (10) PETROFOX, Wojciech Górecki i Edward Tyrna nie zawierali umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl instal.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d8xkahd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2011-07-12 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd