Trwa ładowanie...
d337kxz
d337kxz
espi

AZOTY TARNÓW - Informacja o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na prawa poboru na akcje ...

AZOTY TARNÓW - Informacja o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na prawa poboru na akcje Azotów Tarnów na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (52/2011)
Share
d337kxz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na prawa poboru na akcje Azotów Tarnów na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. niniejszym informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa ogłoszone zostały komunikaty o następującej treści: "ZAKOŃCZENIE PROCESU BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU NA PRAWA POBORU NA AKCJE SPÓŁKI ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE ? MOŚCICACH S.A. Skarb Państwa informuje o zakończeniu w dniu 12 lipca 2011 roku procesu budowania księgi popytu na 20.549.000 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) praw poboru na akcje nowej emisji spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. należących do Skarbu Państwa. Cena została ustalona w wysokości 3,00 (trzy) złote za prawo poboru." "BUDOWANIE KSIĘGI POPYTU NA PRAWA POBORU NA AKCJE ZAT ZAKOŃCZONE SUKCESEM Minister Skarbu Państwa zakończył budowanie księgi popytu na prawa poboru na akcje Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Uzyskanie satysfakcjonującej ceny pozwoliło na podjęcie decyzji o zamknięciu transakcji w pierwszym dniu sprzedaży praw poboru -
powiedział Minister Aleksander Grad. Prawa poboru cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. Kupione zostały w całości przez instytucje finansowe, z których największą grupę stanowią polskie fundusze emerytalne. Zainteresowanie inwestorów prawami poboru i wejście lub zwiększenie ich udziału w akcjonariacie, to wyraz wiary w spółkę, sektor chemiczny, a także, realizowane między innymi przez ZAT, procesy konsolidacyjne w branży, w tym akwizycję Polic. Podejmując decyzję o zamknięciu transakcji, Minister Skarbu Państwa wziął pod uwagę między innymi: rekomendacje doradców, uzyskane parametry transakcji oraz ewentualne ryzyka mogące negatywnie wpłynąć na trwającą emisję akcji spółki." Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.). ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w
żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został
opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem
transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
d337kxz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2011-07-12 Witold Szczypiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337kxz

Podziel się opinią

Share
d337kxz
d337kxz