Trwa ładowanie...
d121ma4
espi

B2BPARTNER S.A. - Zmiana stanu posiadania (4/2014)

B2BPARTNER S.A. - Zmiana stanu posiadania (4/2014)
Share
d121ma4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
B2BPARTNER S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 3 lipca 2014 roku Emitent powziął informację od IQ Partners S.A., która na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż podmiot powiązany z IQ Partners S.A. w dniach 30 czerwca 2014 roku oraz 2 lipca 2014 roku 2013 roku podczas sesji na rynku NewConnect, zbył łącznie 500.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda
Przed zawarciem i rozliczeniem transakcji, o których mowa powyżej, IQ Partners S.A. wraz z jednostkami powiązanymi posiadała 7.750.000 akcji Emitenta reprezentujących 51,36 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 51,36 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, IQ Partners S.A. wraz z jednostkami powiązanymi posiada 7.250.000 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 48,05 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 48,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Grzegorz Kobryń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4