Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

BALTONA S.A. - Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej...

BALTONA S.A. - Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (37/2013)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2013 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie wpisu zastawu rejestrowego na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w sklepach i magazynie krajowym jednostki zależnej Emitenta BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Jednostka zależna). Przedmiotowy zastaw został ustanowiony na rzecz Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank). Zmiana dotyczy: ? wartości zbioru na konkretny dzień i zgodnie z treścią wpisu wynosi 496.045,31 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć i 31/100) zł według stanu na dzień 15 maja 2013 r. (poprzednio 2.672.860,42 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt i 42/100) zł ? według stanu na dzień 30 listopada 2012 r.) ? kwota
najwyższej sumy zabezpieczenia i zgodnie z treścią wpisu wynosi 20.080.170,50 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt i 50/100) zł (poprzednia kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem to 26.733.233,20 (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 20/100) zł). Zmiana wpisu zastawu związana jest z zawarciem zmian do umowy wielocelowej linii kredytowej, zawartych pomiędzy Emitentem, jego Jednostką zależną a Bankiem, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 34/2013 z dnia 24 maja 2013 r. oraz nr 36/2013 z dnia oraz nr 36/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz Umowy linii gwarancyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami. Maksymalne zadłużenie z tytułu w/w umów wynosi: a) 9.804.505,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset pięć) zł plus należne odsetki, oraz b) 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) Euro plus należne odsetki. Łączna wartość aktywów objętych w/w zastawem w
księgach rachunkowych Jednostki zależnej wynosi: 452.582,89 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa i 89/100) zł. Pomiędzy Bankiem a Emitentem i Jednostką zależną nie ma powiązań. Podstawą uznania przedmiotowego zastawu na aktywach o znacznej wartości jest wartość najwyższej sumy zabezpieczenia większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro przeliczanej według średniego kurs NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga
2013-06-07 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7