Trwa ładowanie...
dsbp0ok
espi
15-03-2013 07:00

BANK PEKAO SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BANK PEKAO SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
dsbp0ok

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | | |
| | Wybrane skonsolidowane dane finansowe | | | | | |
| | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. EUR | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 4 805 419 | 4 557 858 | 1 151 385 | 1 100 905 | |
| | Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 256 881 | 2 448 894 | 540 752 | 591 506 | |
| | Zysk brutto | 3 680 261 | 3 592 946 | 881 795 | 867 840 | |
| | Zysk netto | 2 965 253 | 2 909 096 | 710 478 | 702 663 | |
| | Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku | 2 955 702 | 2 899 414 | 708 190 | 700 325 | |
| | Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli | 9 551 | 9 682 | 2 288 | 2 338 | |
| | Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,26 | 11,05 | 2,70 | 2,67 | |
| | Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,26 | 11,05 | 2,70 | 2,67 | |
| | Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,39 | 5,38 | 2,01 | 1,30 | |
| | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. EUR | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 98 739 | -3 657 669 | 23 658 | -883 474 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 308 689 | 2 603 030 | 553 165 | 628 736 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 251 825 | 79 700 | 60 338 | 19 251 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 2 659 253 | -974 939 | 637 161 | -235 487 | |
| | BILANS | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. EUR | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa razem | 150 949 830 | 146 590 106 | 36 923 299 | 33 189 211 | |
| | Zobowiązania wobec Banku Centralnego | - | 356 386 | - | 80 689 | |
| | Zobowiązania wobec innych banków | 7 782 672 | 5 544 210 | 1 903 692 | 1 255 255 | |
| | Zobowiązania wobec klientów | 107 992 608 | 108 436 964 | 26 415 686 | 24 551 024 | |
| | Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli | 92 237 | 85 467 | 22 562 | 19 350 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku | 23 366 545 | 21 271 463 | 5 715 607 | 4 816 035 | |
| | Kapitał zakładowy | 262 470 | 262 382 | 64 202 | 59 405 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 262 470 034 | 262 382 129 | 262 470 034 | 262 382 129 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,03 | 81,07 | 21,78 | 18,35 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,03 | 81,05 | 21,78 | 18,35 | |
| | ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. zł | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Współczynnik wypłacalności (%) | 18,98 | 16,98 | x | x | |
| | Aktywa ważone ryzykiem | 103 753 902 | 103 456 371 | 25 378 871 | 23 423 377 | |
| | Fundusze podstawowe (Tier I) | 19 212 566 | 17 570 913 | 4 699 517 | 3 978 200 | |
| | Fundusze uzupełniające (Tier II) | 481 438 | - | 117 763 | - | |
| | Selected consolidated financial data | | | | | |
| | INCOME STATEMENT | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Net interest income | 4 805 419 | 4 557 858 | 1 151 385 | 1 100 905 | |
| | Net fee and commission income | 2 256 881 | 2 448 894 | 540 752 | 591 506 | |
| | Profit before income tax | 3 680 261 | 3 592 946 | 881 795 | 867 840 | |
| | Net profit for the period | 2 965 253 | 2 909 096 | 710 478 | 702 663 | |
| | Net profit attributable to equity holders of the Bank | 2 955 702 | 2 899 414 | 708 190 | 700 325 | |
| | Net profit attributable to non-controlling interest | 9 551 | 9 682 | 2 288 | 2 338 | |
| | Basic earnings per share (in PLN\EUR) | 11.26 | 11.05 | 2.70 | 2.67 | |
| | Diluted earnings per share (in PLN\EUR) | 11.26 | 11.05 | 2.70 | 2.67 | |
| | Declared/paid dividend per share (in PLN\EUR) | 8.39 | 5.38 | 2.01 | 1.30 | |
| | CASH FLOW STATEMENT | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Net cash flows from operating activities | 98 739 | (3 657 669) | 23 658 | (883 474) | |
| | Net cash flows from investing activities | 2 308 689 | 2 603 030 | 553 165 | 628 736 | |
| | Net cash flows from financing activities | 251 825 | 79 700 | 60 338 | 19 251 | |
| | Net change in cash and cash equivalents | 2 659 253 | (974 939) | 637 161 | (235 487) | |
| | BALANCE SHEET | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Total assets | 150 949 830 | 146 590 106 | 36 923 299 | 33 189 211 | |
| | Amounts due to Central Bank | - | 356 386 | - | 80 689 | |
| | Amounts due to other banks | 7 782 672 | 5 544 210 | 1 903 692 | 1 255 255 | |
| | Amounts due to customers | 107 992 608 | 108 436 964 | 26 415 686 | 24 551 024 | |
| | Non-controlling interest | 92 237 | 85 467 | 22 562 | 19 350 | |
| | Equity attributable to equity holders of the Bank | 23 366 545 | 21 271 463 | 5 715 607 | 4 816 035 | |
| | Share capital | 262 470 | 262 382 | 64 202 | 59 405 | |
| | Number of shares | 262 470 034 | 262 382 129 | 262 470 034 | 262 382 129 | |
| | Book value per share (in PLN\EUR) | 89.03 | 81.07 | 21.78 | 18.35 | |
| | Diluted book value per share (in PLN\EUR) | 89.03 | 81.05 | 21.78 | 18.35 | |
| | CAPITAL ADEQUACY | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Capital adequacy ratio (%) | 18.98 | 16.98 | x | x | |
| | Risk weighted assets | 103 753 902 | 103 456 371 | 25 378 871 | 23 423 377 | |
| | Core funds (Tier I) | 19 212 566 | 17 570 913 | 4 699 517 | 3 978 200 | |
| | Supplementary funds (Tier II) | 481 438 | - | 117 763 | - | |
| | Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:• do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2012 - 1EUR = 4,0882 PLN oraz na 30.12.2011 - 1EUR = 4,4168 PLN• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 2012 roku oraz 2011 roku - 1EUR = 4,1736 PLN oraz 1EUR = 4,1401 PLN• do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat• do przeliczenia dywidendy – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i stratThe following exchange rates were used in translation selected financial data from PLN to EUR:• for balance sheet items – an exchange rate announced by the National Bank of Poland as at 31 December 2012 – 1 EUR = 4.0882 PLN and an exchange rate announced by the National Bank of Poland and as at 31 December 2011 – 1 EUR = 4.4168 PLN,• for profit and loss
account an exchange rate calculated as the arithmetic mean of exchange rates announced by the National Bank of Poland as at the end 2012 and 2011 - 1 EUR = 4.1736 PLN and 1 EUR = 4.1401 PLN respectively,• for cash flows items – an exchange rate used for profit and loss account items,• for dividends – an exchange rate used for profit and loss account items. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CEO Annual LetterconsolidatedPLN.pdf List Prezesa
Wybranedanefinansoweraportskonsolidowany_31122012.pdf Wybrane dane finansowe
Sprawozdaniefinansoweraportskonsolidowany31122012.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_ z_ działanościraportskonsolidowany_2012.pdf Sprawozdanie z działalności
Opinianiezaleznegobieglegorewidentaraportskonsolidowany2012.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raportniezaleznegobieglegorewidentaraportskonsolidowany2012.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta
CEO Annual LetterconsolidatedEng.pdf CEO's letter
SelectedfinancialdataGroup31122012.pdf Selected financial data
ConsolidatedFinancialStatement_31122012.pdf Financial statement
Sprawozdanie z dzialalnosci_raport skonsolidowany_2012_ENG.pdf Report on the activities
Auditorsopinionconsolidatedreport_2012.pdf Auditor's opinion
Auditorsreportconsolidatedreport_2012.pdf Auditor's report

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dsbp0ok

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-15 | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-03-13 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dsbp0ok
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dsbp0ok
dsbp0ok