Trwa ładowanie...
d3m8mw7
espi

BANK PEKAO SA - Uchylenie wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Nr 4, 5, 6, 7, 11, 12,...

BANK PEKAO SA - Uchylenie wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Nr 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 i 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku (6/2011)
Share
d3m8mw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchylenie wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Nr 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 i 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż wyrokiem z dnia25 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2010 roku oddalający powództwo akcjonariusza Banku o uchylenie uchwał uchwały Nr 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 i 33 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2007, zatwierdzenia sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Pekao S.A. za rok 2007, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w roku 2007 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za rok 2007, i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Report 6/2011: Overruling the sentence dismissing the plaint forrepealing resolutions 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 and 33 of Bank's Ordinary GeneralMeeting of 23 April 2008.Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank”) informs thatby decision of 25 February 2011 the Court of Appeal in Warsaw overruledthe sentence passed on 28 January 2010 by the Circuit Court in Warsawdismissing the plaint of the Bank's shareholder for repealingresolutions 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 32 and 33 of the Bank's Ordinary General Meetingof 23 April 2008 concerning approval for the report on the activity ofthe Management Board for 2007, approval for the financial statements ofBank and Bank Capital Group for 2007, approval for the report on theactivity of the Supervisory Board in 2007, vote of approval for themembers of the Management and Supervisory Boards for 2007, and passedthe matter over for being
examined again.Legal basis:§ 38 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinanceof 19 February 2009 re. current and periodic reports published by theissuers of securities and the rules of equal treatment of theinformation required by the laws of non-member states. | |

d3m8mw7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny
2011-02-25 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Departament Prawny
2011-02-25 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m8mw7

Podziel się opinią

Share
d3m8mw7
d3m8mw7