Trwa ładowanie...
d3oobuf
espi

BANKBPH - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BANKBPH - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d3oobuf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 1 930 684 2 130 267 462 594 514 545
Przychody z tytułu prowizji 709 450 809 593 169 985 195 549
Zysk przed opodatkowaniem 345 299 296 372 82 734 71 586
Zysk za okres przypadający na akcjonariuszy Banku 261 039 218 157 62 545 52 694
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 838 119 387 816 919 618 93 673
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -92 269 -75 232 -22 108 -18 172
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 370 307 -270 287 -567 929 -65 285
Przepływy pieniężne netto, razem 1 375 543 42 297 329 582 10 216
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Banku (w zł / EUR) 3,40 2,85 0,82 0,69
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy spółki (w zł / EUR) 3,40 2,85 0,82 0,69
Liczba akcji 76 667 911 76 667 911 76 667 911 76 667 911
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 61,77 58,31 15,11 13,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 61,77 58,31 15,11 13,20
Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 34 416 439 37 030 772 8 418 482 8 384 073
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 042 1 053 255 238
Zobowiązania wobec banków 375 612 263 372 91 877 59 630
Zobowiązania wobec klientów 13 015 342 13 618 079 3 183 636 3 083 246
Kapitał własny 4 735 647 4 470 356 1 158 370 1 012 126
Kapitał mniejszości 31 200 127 874 7 632 28 952
Kapitał podstawowy 383 340 383 340 93 767 86 791
Współczynnik wypłacalności (%) 13,92 14,00 13,92 14,00
Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR według następujących zasad: - wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na 31.12.2012 r. – 4,0882; na 31.12.2011 r. - 4,4168;- wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca : 2012 r. – 4,1736; 2011 r. – 4,1401.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2012.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012 Rok.pdf Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Banku BPH SA za 2012 rok
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. w 2012 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA za 2012 rok
Bank BPH Ład Korporacyjny raport.pdf Sprawozdanie o ładzie korporacyjnym w Banku BPH w 2012 roku
List Prezesa do akcjonariuszy skonsolidowany.pdf List Prezesa Zarządu Banku
Opinia i Raport Bank BPH Grupa 2012 .pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-548 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
6750000384 350535626
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d3oobuf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Richard Gaskin Prezes Zarządu Richard Gaskin
2013-03-13 Andras Bende Wiceprezes Zarządu Andras Bende
2013-03-13 Grzegorz Jurczyk Wiceprezes Zarządu Grzegorz Jurczyk
2013-03-13 Mariusz Kostera Wiceprezes Zarządu Mariusz Kostera
2013-03-13 Krzysztof Nowaczewski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Nowaczewski
2013-03-13 Wilfried Mathias Seidel Wiceprezes Zarządu Wilfried Mathias Seidel
2013-03-13 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Grażyna Utrata

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Richard Gaskin Prezes Zarządu Richard Gaskin
2013-03-13 Andras Bende Wiceprezes Zarządu Andras Bende
2013-03-13 Grzegorz Jurczyk Wiceprezes Zarządu Grzegorz Jurczyk
2013-03-13 Mariusz Kostera Wiceprezes Zarządu Mariusz Kostera
2013-03-13 Krzysztof Nowaczewski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Nowaczewski
2013-03-13 Wilfried Mathias Seidel Wiceprezes Zarządu Wilfried Mathias Seidel
2013-03-13 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Grażyna Utrata

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3oobuf

Podziel się opinią

Share
d3oobuf
d3oobuf