Trwa ładowanie...
d2wj15s

BEST - Emisja obligacji w ramach oferty publicznej (10/2015)

BEST - Emisja obligacji w ramach oferty publicznej (10/2015)

Share
d2wj15s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka)
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z 17 lutego 2015 r. informuje, że w związku z zakończeniem budowy księgi popytu, podjął uchwałę nr 24/2015 w dniu 4 marca 2015 r. w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej dla obligacji serii K4 oraz ostatecznych warunków emisji obligacji serii K4 (Obligacje). Emisja Obligacji następuje w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Program), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i uchwałą nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. prospekt emisyjny podstawowy i w dniu 22 kwietnia 2014 aneks do prospektu emisyjnego podstawowego, które razem stanowią prospekt emisyjny
podstawowy (Prospekt). Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 (sto) złotych. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,5 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej. Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem
pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową Emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności; lub (ii) finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięć, które mają być sfinansowane z emisji Obligacji są porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła
178.691 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 157.544 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność ? inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych Programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji. Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OWE K4.pdf | Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii K4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Morska | | 59 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2015-03-04 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s