Trwa ładowanie...
d1da933
d1da933
espi

BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (23/2011)

BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (23/2011)
Share
d1da933

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Raport bieżący nr 23/2011 z 8 lipca 2011 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank") informuje, że w dniu 8 lipca 2011 r. w ramach programu emisji certyfikatów depozytowych ("CD") na podstawie umów z 14 marca 2008 r. Bank wyemitował 200 szt. CD zerokuponowych o łącznej wartości nominalnej 100 000 000 PLN i wartości emisyjnej 98 742 000 PLN. Program emisji certyfikatów depozytowych jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności kredytowej Banku. Umowy z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie programu emisji krótko- i średnioterminowych papierów wartościowych na okaziciela denominowanych w PLN w formie certyfikatów depozytowych o maksymalnej wartości do 2,5 mld PLN zostały opisane w prospekcie emisyjnym Banku zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w 28 kwietnia 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Issuance of Bank BGŻ S.A. Certificates of Deposit. Current report no 23/2011 dated July 8, 2011. Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej (“Bank”), hereby informs that on July 8, 2011 under the agreements signed on March 14, 2008 in relation to Certificates of Deposit issuance program (“CDs”) the Bank issued 200 pcs. of CDs with a nominal value of PLN 100 000 000 and issue value PLN 98 742 000.Certificates of Deposit issuance program is used to finance Bank’s current credit activities. The agreements dated March 14, 2008 relating to a program for the issuance by the Bank of Polish zloty denominated short- to medium-term bearer securities in the form of certificates of deposit up to maximum amount of PLN 2.5 billion were described in the Bank’s prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on April 28, 2011. Legal basis: § 5 section 1 point 6 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities
issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | |

d1da933

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Witold Okarma Wiceprezes Zarządu
2011-07-08 Dariusz Odzioba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1da933

Podziel się opinią

Share
d1da933
d1da933