Trwa ładowanie...
d3jqk6c
espi

BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (10/2011)

BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (10/2011)
Share
d3jqk6c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Raport bieżący nr 10/2011 z 15 czerwca 2011 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank") informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 r. w ramach programu emisji certyfikatów depozytowych ("CD") na podstawie umów z 14 marca 2008 r. Bank dokonał wykupu transzy 130 szt. CD zerokuponowych o łącznej wartości nominalnej 130 000 000 PLN (wyemitowanych 15 grudnia 2010). CD zostały wykupione po cenie nominalnej. Program emisji certyfikatów depozytowych jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności kredytowej Banku. Umowy z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie programu emisji krótko- i średnioterminowych papierów wartościowych na okaziciela denominowanych w PLN w formie certyfikatów depozytowych o maksymalnej wartości do 2,5 mld PLN zostały opisane w prospekcie emisyjnym Banku zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w 28 kwietnia 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Redemption of Bank BGŻ S.A. Certificates of Deposit Current report no 10/2011 dated June 15, 2011. Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej (“Bank”), hereby informs that on June 15, 2011 under the agreements signed on March 14, 2008 in relation to Certificates of Deposit issuance program (CDs) the Bank redeemed the following issue of 130 pcs. of zero-coupon CDs with a total nominal amount of PLN 130 000 000 (which were issued on December 15, 2010). CDs were repurchased at their nominal value. Certificates of Deposit issue program is used to finance Bank’s current credit activities. The agreements dated March 14, 2008 relating to a program for the issuance by the Bank of Polish zloty denominated short- to medium-term bearer securities in the form of certificates of deposit up to maximum amount of PLN 2.5 billion were described in the Bank’s prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on April 28, 2011. Legal basis: Paragraph 5 section 1 point 6 Ordinance of the Minister of
Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states | |

d3jqk6c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Iwona Gajek Prokurent
2011-06-15 Wacława Sędziak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jqk6c

Podziel się opinią

Share
d3jqk6c
d3jqk6c