Trwa ładowanie...
d1wck7o
espi

BIPROMET S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (25/2011)

BIPROMET S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (25/2011)
Share
d1wck7o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami), Zarząd Bipromet S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony tj. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 lipca 2011 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Bipromet S.A i sprawozdań finansowych Bipromet S.A. za rok obrotowy 2011 oraz 2012, w tym półrocznych przeglądów sprawozdań skonsolidowanych i jednostkowych. Wybranym podmiotem jest firma Ernst & Young Audit Sp. z. o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że umowa z ww. podmiotem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych. Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2010. Firma Ernst & Young Audit Sp. z. o.o. wykonywała również usługę w zakresie analizy spółki Bipromet S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
032 7745801 032 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Tadeusz Baj Prezes Zarządu
2011-07-12 Marek Kacprowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wck7o

Podziel się opinią

Share
d1wck7o
d1wck7o