Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
espi

Black Lion Fund - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Uchwały podjęt...

Black Lion Fund - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 04 czerwca 2013 r. (32/2013)
Share
d452r5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion Fund | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 04 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), Zarząd Black Lion Fund S.A. (dalej Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 czerwca 2013 r. uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie będzie kontynuować swoje obrady w dniu 07 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w tym samym miejscu. Zarząd Spółki przekazuje poniżej treść uchwały podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia: §1. Ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie do dnia 07 czerwca 2013 roku, do godziny 12.00, w tym samym miejscu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 47.559.569 akcji, stanowiących 39,5% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 47.559.569, z czego 47.389.569 głosów oddano "za", głosów "przeciw" oddano 50.000, głosów "wstrzymujących się" oddano 120.000. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Black Lion Fund SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion Fund Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25
(ulica) (numer)
022 323 19 00 022 323 19 01
(telefon) (fax)
blacklion.com.pl
(e-mail) (www)
5261029318 010964606
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2013-06-04 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v