Trwa ładowanie...
d35b17j

BNP PARIBAS PL - Raport roczny R 2014

BNP PARIBAS PL - Raport roczny R 2014

Share
d35b17j

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Rachunek zysków i strat | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 557 640 | 500 309 | 133 111 | 118 810 | |
| | Wynik z tytułu prowizji | 138 106 | 139 786 | 32 966 | 33 195 | |
| | Wynik z działalności bankowej | 846 925 | 796 033 | 202 164 | 189 037 | |
| | Koszty działania (łącznie z amortyzacją) | -574 771 | -549 919 | -137 200 | -130 591 | |
| | Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw | -101 026 | -126 780 | -24 115 | -30 107 | |
| | Wynik przed opodatkowaniem | 169 499 | 114 383 | 40 460 | 27 163 | |
| | Wynik po opodatkowaniu | 137 112 | 86 271 | 32 729 | 20 487 | |
| | Wskaźniki | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 31 708 849 | 28 692 926 | - | - | |
| | Podstawowy zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 4 ,32 | 3,01 | 1,03 | 0,71 | |
| | Rozwodniony zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 4,32 | 3,01 | 1,03 | 0,71 | |
| | Rachunek przepływów pieniężnych | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -517 810 | 975 039 | -123 603 | 231 546 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 383 555 | -911 525 | 91 556 | -216 463 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 558 973 | -677 257 | 372 132 | -160 830 | |
| | Przepływy pieniężne brutto razem | 1 424 718 | -613 743 | 340 085 | -145 748 | |
| | Bilans | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa razem | 22 818 160 | 19 653 614 | 5 353 485 | 4 739 008 | |
| | Należności od klientów | 17 162 317 | 15 074 082 | 4 026 539 | 3 634 761 | |
| | Zobowiązania wobec banków | 112 204 | 424 273 | 26 325 | 102 303 | |
| | Zobowiązania wobec klientów | 12 473 715 | 11 008 192 | 2 926 522 | 2 654 367 | |
| | Kredyty i pożyczki otrzymane | 7 143 268 | 5 586 978 | 1 675 919 | 1 347 169 | |
| | Kapitały własne | 2 113 651 | 1 756 237 | 495 894 | 423 475 | |
| | Wskaźniki | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Liczba akcji | 33 719 465 | 28 692 926 | - | - | |
| | Wartość księgowa na 1 akcję (PLN / EUR) | 62,68 | 61,21 | 14,71 | 14,76 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) | 62,68 | 61,21 | 14,71 | 14,76 | |
| | Adekwatność kapitałowa* | | 31.12.2013 | | 31.12.2013 | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej | | 12,86% | | - | |
| | Fundusze podstawowe (Tier 1) | | 1 615 598 | | 389 564 | |
| | Fundusze uzupełniające (Tier 2) | | 401 378 | | 96 783 | |
| | Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) | | 10 228 | | 2 466 | |
| | Adekwatność kapitałowa* | 31.12.2014 | | 31.12.2014 | | |
| | Łączny współczynnik adekwatności kapitałowej | 13,41% | | - | | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej Tier 1 | 10,84% | | - | | |
| | Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 18 239 126 | | 4 279 175 | | |
| | Kapitał podstawowy (Tier 1)/CRD IV, CET | 1 977 292 | | 463 903 | | |
| | Kapitał dodatkowy Tier 1 | - | | - | | |
| | Kapitał Tier 2 | 468 420 | | 109 898 | | |
| | | | | | | |
| | _ * Kalkulację współczynnika adekwatności kapitałowej na koniec roku 2013 wykonano na podstawie uchwały nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz.Urz.KNF 2/2010 poz.2). *
Kalkulację współczynnika adekwatności kapitałowej na koniec 2014 roku wykonano, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, przy założeniu odliczenia od funduszy własnych 100% aktywa na podatek odroczony i uwzględnienia w ich wyliczeniu 80% strat na portfelu handlowym. _ | | | | | |
| | Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych sprawozdania finansowego za rok 2014 i porównawcze dane finansowe za rok 2013 przeliczone zostały na EUR według następujących zasad:  pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz wartość księgową na 1 akcję na koniec 2014 roku przeliczono na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2014 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2014 roku, tj. 1 EUR = 4,2623 PLN; dane porównawcze na koniec 2013 roku przeliczono na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2013 roku, tj. 1 EUR = 4,1472 PLN.  pozycje rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zysk na akcję na koniec 2014 roku przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesięcy od
stycznia do grudnia 2014 roku, tj. 1 EUR = 4,1893 PLN; dane porównawcze na koniec 2013 roku przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesięcy od stycznia do grudnia 2013 roku, tj. 1 EUR = 4,2110 PLN. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1BNPPLJednostkowyListPrezesa2014PL.pdf Pismo Prezesa Zarządu
0BNPPLJednostkowyOpiniaRaport2014PL.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za 2014 rok
2BNPPLJednostkowyRaportfinansowy2014PL.pdf Roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za 2014 rok
3BNPPLJednostkowySprawozdaniezarzadu2014PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014
1BNPPLSeparateCEOMessage2014_ENG.pdf Letter from the President of the Board
0BNPPLSeparateOpinionReport2014ENG.pdf Auditor's Opinion and Report on the unconsolidated financial statements of BNP Paribas Bank Polska SA for 2014 - translation
2BNPPLSeparateAnnualReport2014_ENG.pdf Annual Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska SA for 2014
3BNPPLSeparateBOEReport2014_ENG.pdf The Board of Executives' Report on Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA in 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d35b17j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Frédéric Amoudru prezes zarządu
2015-03-06 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu dyrektor finansowy
2015-03-06 Jaromir Pelczarski wiceprezes zarządu
2015-03-06 Michel Thebault wiceprezes zarządu
2015-03-06 Wojciech Kembłowski członek zarządu
2015-03-06 Marta Oracz członek zarządu
2015-03-06 Adam Parfiniewicz członek zarządu
2015-03-06 Stephane Rodes członek zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j