Trwa ładowanie...
d4jdzfo

BNP PARIBAS PL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

BNP PARIBAS PL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4jdzfo

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Rachunek zysków i strat | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 565 377 | 537 585 | 134 957 | 127 662 | |
| | Wynik z tytułu prowizji | 149 284 | 149 671 | 35 635 | 35 543 | |
| | Wynik z działalności bankowej | 826 276 | 823 313 | 197 235 | 195 515 | |
| | Koszty działania (łącznie z amortyzacją) | -586 159 | -569 398 | -139 918 | -135 217 | |
| | Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw | -99 356 | -116 332 | -23 717 | -27 626 | |
| | Wynik przed opodatkowaniem | 139 243 | 137 531 | 33 238 | 32 660 | |
| | Wynik po opodatkowaniu | 103 176 | 102 283 | 24 628 | 24 289 | |
| | Wskaźniki | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 31 708 849 | 28 692 926 | - | - | |
| | Podstawowy zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 3,25 | 3,56 | 0,78 | 0,85 | |
| | Rozwodniony zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) | 3,25 | 3,56 | 0,78 | 0,85 | |
| | Rachunek przepływów pieniężnych | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | 31.12.2014 YTD | 31.12.2013 YTD | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -556 040 | 1 036 049 | -132 729 | 246 034 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 382 277 | -906 898 | 91 251 | -215 364 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 598 476 | -819 974 | 381 562 | -194 722 | |
| | Przepływy pieniężne brutto razem | 1 424 713 | -690 823 | 340 084 | -164 052 | |
| | Bilans | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa razem | 23 199 679 | 21 117 256 | 5 442 995 | 5 091 931 | |
| | Należności od klientów | 17 561 644 | 16 600 857 | 4 120 227 | 4 002 907 | |
| | Zobowiązania wobec banków | 112 251 | 424 273 | 26 336 | 102 303 | |
| | Zobowiązania wobec klientów | 12 426 362 | 10 930 814 | 2 915 412 | 2 635 709 | |
| | Kredyty i pożyczki otrzymane | 7 562 365 | 7 050 920 | 1 774 245 | 1 700 164 | |
| | Kapitały własne | 2 120 835 | 1 804 841 | 497 580 | 435 195 | |
| | Wskaźniki | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Liczba akcji | 33 719 465 | 28 692 926 | - | - | |
| | Wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) | 62,90 | 62,90 | 14,76 | 15,17 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) | 62,90 | 62,90 | 14,76 | 15,17 | |
| | Adekwatność kapitałowa* | | 31.12.2013 | | 31.12.2013 | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej | | 12,36% | | - | |
| | Fundusze podstawowe (Tier 1) | | 1 704 294 | | 410 951 | |
| | Fundusze uzupełniające (Tier 2) | | 459 557 | | 110 811 | |
| | Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) | | 10 228 | | 2 466 | |
| | Adekwatność kapitałowa* | 31.12.2014 | | 31.12.2014 | | |
| | Łączny współczynnik adekwatności kapitałowej | 12,89% | | - | | |
| | Współczynnik adekwatności kapitałowej Tier 1 | 10,38% | | - | | |
| | Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 18 653 289 | | 4 376 344 | | |
| | Kapitał podstawowy Tier 1, CET 1 | 1 935 539 | | 454 107 | | |
| | Kapitał dodatkowy Tier 1 | - | | - | | |
| | Kapitał Tier 2 | 468 420 | | 109 898 | | |
| | | | | | | |
| | _ * Kalkulację współczynnika adekwatności kapitałowej na koniec roku 2013 wykonano na podstawie uchwały nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz.Urz.KNF 2/2010 poz.2), *
Kalkulację współczynnika adekwatności kapitałowej na koniec 2014 roku wykonano, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, przy założeniu odliczenia od funduszy własnych 100% aktywa na podatek odroczony i uwzględnienia w ich wyliczeniu 80% strat na portfelu handlowym. _ | | | | | |
| | Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych sprawozdania finansowego za 2014 rok i porównawcze dane finansowe za 2013 rok przeliczone zostały na EUR według następujących zasad:  pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz wartość księgową na 1 akcję na koniec 2014 roku przeliczono na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2014 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2014 roku, tj. 1 EUR = 4,2623 PLN; dane porównawcze na koniec 2013 roku przeliczono na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2013 roku, tj. 1 EUR = 4,1472 PLN;  pozycje rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zysk na akcję na koniec 2014 roku przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesięcy od
stycznia do grudnia 2014 roku, tj. 1 EUR = 4,1893 PLN; dane porównawcze na koniec 2013 roku przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesięcy od stycznia do grudnia 2013 roku, tj. 1 EUR = 4,2110 PLN. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1BNPPLSkonsolidowanyListPrezesa2014PL.pdf Pismo Prezesa Zarządu
0BNPPLSkonsolidowanyOpiniaRaport2014PL.pdf Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za 2014 rok
2BNPPLSkonsolidowanyRaportfinansowy2014PL.pdf Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za 2014 rok
3BNPPLSkonsolidowanySprawozdaniezarzadu2014PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za 2014 rok
1BNPPLConsolidatedCEOMessage2014_ENG.pdf Letter from the President of the Board
0BNPPLConsolidatedOpinionReport2014ENG.pdf Auditor's Opinion on the consolidated financial statements of BNP Paribas Bank Polska SA Group for 2014 - translation
2BNPPLConsolidatedAnnualReport2014_ENG.pdf Annual Consolidated Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska SA Group for 2014
3BNPPLConsolidatedBOEReport2014_ENG.pdf The Board of Executives' Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA Group in 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4jdzfo

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Frédéric Amoudru prezes zarządu
2015-03-06 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu dyrektor finansowy
2015-03-06 Jaromir Pelczarski wiceprezes zarządu
2015-03-06 Michel Thebault wiceprezes zarządu
2015-03-06 Wojciech Kembłowski członek zarządu
2015-03-06 Marta Oracz członek zarządu
2015-03-06 Adam Parfiniewicz członek zarządu
2015-03-06 Stephane Rodes członek zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo