Trwa ładowanie...
d4hn6pj
espi

BNP PARIBAS PL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A...

BNP PARIBAS PL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A. (23/2013)

Share
d4hn6pj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY RAPORT NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII. Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku Bank oraz BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNP Paribas Fortis") zawarły z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz Forum XI Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Fundusze"), zarządzanymi przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., warunkową umowę sprzedaży wierzytelności przysługujących Bankowi oraz BNP Paribas Fortis wobec Vistula Group S.A. ("Umowa"). Łączna wartość nominalna kwot głównych wierzytelności Banku warunkowo sprzedawanych na podstawie Umowy, wykazywanych dotychczas w księgach Banku jako należności nieregularne, wynosi około 141 milionów złotych na dzień 26 lipca 2013 roku. Realizacja Umowy w zakresie dotyczącym Banku zależy od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym w szczególności zapłaty przez Fundusze na
rzecz Banku ceny w wysokości około 103 milionów złotych. Ziszczenie się warunków zawieszających planowane jest w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 roku. O ziszczeniu lub nieziszczeniu się w powyższym terminie warunków zawieszających Bank poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Zarząd Banku przewiduje, że jeżeli Umowa zostanie zrealizowana, poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych (ang. non-performing loans) poprawiłby się znacząco. W przypadku zrealizowania Umowy, szacowany wpływ transakcji na poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych Grupy BNP Paribas Banku Polska S.A. wyliczony w oparciu o dane na dzień 31 marca 2013 roku odpowiadałby spadkowi o 40 punktów bazowych, tj. z 10,0% do 9,6%, natomiast wpływ na poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej Grupy BNP Paribas Banku Polska S.A. odpowiadałby spadkowi o 130 punktów bazowych, tj. z 11,0% do 9,7%, przy założeniu innych czynników niezmienionych. W terminie
wymaganym przepisami prawa Bank zamierza złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") wniosek o zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego Banku ("Prospekt"), zawierającego informację o zawarciu przez Bank Umowy. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF powyższego aneksu, zostanie on udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący
dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu. Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek
innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)
("Rozporządzenie") i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a zwłaszcza, przewidywanego wpływu zawarcia Umowy na poziomy skonsolidowanych wskaźników NPL Banku. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Banku oraz
otoczenia, w którym Bank działa obecnie i będzie działał w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności: zdolność Banku do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w polskim i europejskim sektorze bankowym, nakładów kapitałowych, adekwatności kapitałowej, dostępności finansowania oraz planowanych przez Grupę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Bank nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Banku lub jego sytuacja finansowa, czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych
wyrażonych lub wynikających w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 23/2013 Conclusion of a conditional agreement on the sale of receivables due to the Bank from Vistula Group S.A. NOT FOR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 26 July 2013 the Bank and BNP Paribas Fortis SA/NV (“BNP Paribas Fortis”) concluded a conditional agreement with Raport 5 Non-Standardized Securitization Closed-End Investment Fund and Forum XI Closed-End Investment Fund (the “Funds”), managed by FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., concerning the sale of receivables due to the Bank and BNP Paribas Fortis from Vistula Group S.A. (the “Agreement”). The aggregate nominal value of the principal amounts of due to the Bank receivables conditionally sold under the Agreement, which have so far been disclosed in the Bank’s books as non-performing loans, was approximately PLN 141 million as at 26 July 2013. The
implementation of the Agreement in part pertaining to the Bank is contingent on the completion of a number of conditions precedent, including in particular the payment to the benefit of the Bank of the price in the amount of approximately PLN 103 million by the Funds. The materialization of conditions precedent is expected on or before 14 August 2013. The Bank will report the materialization or non-materialization of the conditions precedent by that date in a separate current report. If the Agreement is implemented, the Board of Executives of the Bank expects that the consolidated NPL (non-performing loans) ratio would substantially improve. In the case of the implementation of the Agreement, the expected impact of the transaction on the consolidated NPL ratio of BNP Paribas Bank Polska S.A. Group calculated based on accounts as at 31 March 2013 would correspond to a decrease by 40 bps, i.e. from 10.0% to 9.6%, and the impact on the consolidated NPL ratio for the Corporate and Transaction Banking segment of
BNP Paribas Bank Polska S.A. Group would correspond to a decrease by 130 bps, i.e. from 11.0% to 9.7%, assuming all other factors remaining constant. Within the deadline prescribed by the provisions of law the Bank intends to file an application with the Polish Financial Supervision Authority (the “PFSA”) for approval of supplement no. 4 to the Bank’s prospectus (the “Prospectus”), containing information on the conclusion of the Agreement by the Bank. Promptly upon the PFSA’s approval of the above mentioned supplement, it will be made public in the same manner as the Prospectus.Legal basis: Article 56 Section 1 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to an Organized Trading System, and on Public Companies (Journal of Laws of 2005 No. 184, item 1539, as amended) – confidential information Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the Bank’s reporting obligations, is for informational and promotional purposes only and under
no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form a basis for a decision to invest in the securities of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Company”). The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange was approved by the Polish Financial Supervision Authority and together with all published supplements and update reports is the sole legally binding offering document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been published and is available on the Company’s website http://www.bnpparibas.pl and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl. Before making a decision to acquire the Company’s shares in the Offering, the investors should carefully read the Prospectus with all published supplements and update reports. This report does not constitute a recommendation within the
meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated 19 October 2005. This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons. No public offering of the securities will be made in the United States. This report is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this report or any of its contents. This report includes forward-looking statements, including, particularly, the expected influence of conclusion of the Agreement on the Bank’s consolidated NPL ratios. Such forward-looking statements rely on numerous assumptions concerning the Bank’s current and future operations and the environment in which it operates and will operate in the future. These assumptions include, in particular, the Bank’s ability to
implement its strategy, as well as the expectations concerning profitability and growth, developments in the Polish and EU banking sectors, capital expenditures, capital adequacy, availability of financing and intended restructuring and reorganisation activities of the Group. These forward looking statements are based on the Board of Executives’ present views and they necessarily depend on circumstances that will only materialise in the future and are inherently subject to known and unknown issues involving various risks that are outside the Bank’s control. This means that certain material risks could cause the events reflected in the forward looking statements to deviate significantly from the actual course of affairs and, therefore, cause the actual performance of the Bank or their financial condition, results or prospects to deviate materially from those expressed in or ensuing from such forward-looking statements, as well as from the historical performance, results and achievements of the Bank. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hn6pj

| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Frédéric Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hn6pj

Podziel się opinią

Share
d4hn6pj
d4hn6pj