Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

BOŚ SA - Korekta raportu nr 44/2014 - Zbycie akcji własnych BOŚ S.A. osobom zajmującym stanowiska ...

BOŚ SA - Korekta raportu nr 44/2014 - Zbycie akcji własnych BOŚ S.A. osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku (44/2014)
Share
d1m99at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | Korek | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 44/2014 - Zbycie akcji własnych BOŚ S.A. osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 44/2014, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 2 lipca 2014 r. w sprawie zbycia akcji własnych BOŚ S.A. osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Przedmiotem korekty jest informacja o posiadanej przez Bank liczbie akcji własnych po dokonaniu transakcji zbycia ? podano, że ?BOŚ S.A. posiada 33 019 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu?, zamiast: ?BOŚ S.A. posiada 33 095 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu?. Poniżej Bank przekazuje skorygowaną treść raportu: Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 6 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. Bank zbył nieodpłatnie 23.723 akcje własne nabyte w ramach ?Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku?. Program i zbycie akcji były realizowane w związku z Uchwałą nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. (Bank informował o Programie w RB 26/2014 z 21.05.2014 r.). Wartość nominalna każdej akcji wynosi 10,00 zł. Zbyte akcje stanowią łącznie 0,1037% kapitału zakładowego Banku oraz 0,1037% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji, BOŚ S.A. posiada 33 095 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 0,14% kapitału zakładowego oraz 0,14% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku (przy czym Bank nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z tych akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żelazna 32
(ulica) (numer)
22 850 87 51 22 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at