Trwa ładowanie...
d4l21pv
espi
17-11-2010 16:37

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (119/2010)

d4l21pv
d4l21pv
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Bank BPH SA jest podmiotem dominującym w stosunku do BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz pełni funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów
FALSE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu Bank BPH SA, Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków
podstawowe dane o osobie
TRUE podmiot jest podmiotem powiązanym
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Bank BPH SA posiada bezpośrednio 100% udziałów w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp zo.o. BPH BPK Zarządzanie Funduszami sp zo.o jest bezpośrednio uprawniona do wykonywania większości ( 50,14%), 250.247 głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa
szczegółowy opis warunków umowy podane zostały w bloku Informacje o zdarzeniu
INFORMACJEO ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Zbycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2010-11-17
sposób Transakcja zbycia obligacji skarbowych nabytych w dniu 15 listopada 2010 r. z przyrzeczeniem ich odkupienia (o transakcji nabycia Fundusz informował raportem bieżącym nr 117/2010 z dnia 15 listopada 2010r.)
podstawowa charakterystyka aktywów Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WS0429 kod ISIN: PL0000105391 o terminie wykupu 25 kwietnia 2029r. o wartości nominalnej 27 000 000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych).
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyteaktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawemrzeczowym na aktywach 27 656 316,00
wartość ewidencyjna aktywów w księgachrachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 27 656 316,00
źródło finansowania nabycia aktywów -
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2010 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2010-11-17 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4l21pv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4l21pv