Trwa ładowanie...
d2826rj

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zawar...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (RB 16/2011)

Share
d2826rj

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | FALSE | |
| | jest stroną wypowiadającą umowę | FALSE | TRUE | | |
| | nazwa podmiotu | | REF sp zo.o 18 spółka komandytowo-akcyjna | Praktiker Polska sp zo.o | |
| | siedziba podmiotu | | ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | ul. Aleje Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa | |
| | SZCZEGÓŁY WYPOWIEDZENIA LUB ROZWIĄZANIA ZNACZĄCEJ UMOWY | | | | |
| | data wypowiedzenia umowy | 2011-11-14 | | | |
| | data rozwiązania umowy | | | | |
| | przedmiot umowy | Umowa wynajmu powierzchni w budynku handlowo-biurowym położonym w Warszawie w obrębie Centrum Krakowska 61, Al. Krakowska 61, Warszawa | | | |
| | przyczyny rozwiązania umowy | Brak możliwości korzystania przez Praktiker Polska Sp. z o.o. (dalej Dzierżawca) z części dzierżawionych pomieszczeń. Dzierżawca nie zgadza się ze stanowiskiem REF Sp. z o.o. 18 spółka komandytowo - akcyjna, iż wszelkie usterki budynku zostały usunięte i nie wystąpiła sytuacja w której Dzierżawca pozbawiony był możliwości korzystania z części dzierżawionych pomieszczeń. | | | |
| | opis przewidywanych skutków finansowych wynikających z rozwiązania umowy dla funduszu lub dla jednostki od niego zależnej | Obniżenie łącznych przychodów czynszowych w porównaniu do obecnie uzyskiwanych z tytułu najmu powierzchni zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy zawartą na czas określony do 16 grudnia 2019 r. Szacunkowy pozostały do końca okresu najmu przychód z tytułu przedmiotowej umowy najmu wynosi około 11, 5 mln euro tj. według Tabeli A średnich kursów walut obcych publikowanej przez Narodowy Bank Polski w dniu 14 listopada 2011 r. 50.625.300,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych). Zakładając, że w przypadku opuszczenia powierzchni przez dotychczasowego dzierżawcę i konieczności ponownego wynajęcia obiektu łączny przychód uzyskany z najmu obiektu nowym podmiotom może być niższy łącznie o ok. 3,2 mln euro tj. 14.087.040,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych. | | | |
| | W dniu 14 listopada 2011 r. REF sp. zo.o 18 Spółka komandytowo-akcyjna otrzymała skutecznie doręczone wypowiedzenie umowy dzierżawy pomieszczeń handlowych oraz biurowych położonych prz Al. Krakowskiej 61 w Warszawie przez Praktiker POlska sp zo.o (dalej Dzierżawca) z siedzibą w Warszawie , al. Jerozolimskie 184. Przyczyną wypowiedzenia umowy dzierżawy w opinii Dzierżawcy jest pozbawienia możliwości korzystania przez Dzierżawcę z części dzierżawionych pomieszczeń z powodu nie usunięcia przez REF Sp z o.o. 18 usterek budynku we wskzanym czasie. Wypowiedzenie zostało zakwestionowane przez REF Sp. z o.o. 18 Spółka komandytowo- akcyjna z uwagi na brak spełnienia przesłanek uprawniających do wypowiedzenia umowy dzierżawy. W związku z powyższym oraz postanowieniami obowiązującej umowy dzierżawy skuteczność rozwiązania umowy zostanie roztrzygnięta przez Sąd Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Data rozwiązania umowy pozostaje do ustalenia przez strony. Informacje o etapach proceu wyjaśniania sprawy w
drodze polubownej lub sądowej będą przekazywana przez Fundusz za pośrednictwem raportów bieżących | | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-11-15 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-02-453 | | 140177141 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d2826rj

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2826rj

Podziel się opinią

Share
d2826rj
d2826rj